Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Vi presenterar budget för förändring i landstinget

Dina behov före vårdbolagens

Socialdemokraternas förslag till budget för 2018 för Stockholms läns landsting

Budget för förändring

I Stockholms läns landsting lägger Socialdemokraterna en budget för förändring. Vi sätter dina behov före vårdbolagens. Vi styr om resurser från dyra privatiseringar, byråkrati, och konsultexpansion till själva vården. Utöver detta presenterar vi en alternativ vårdmodell: Vårdsamverkan Stockholm.

Vårdsamverkan Stockholm: Enkelhet – valfrihet – ansvar

Vårdsamverkan Stockholm bygger på expertrekommendationer och är utvecklad i bred dialog med patientföreningar, vårdprofessionerna och vårdbolag. Modellen har tre bärande principer: enkelhet, valfrihet och ansvar. Vården ska bli enklare för patienten, patientens valfrihet ska göras mer meningsfull, och vården ska ta ett större ansvar för patienten. Som patient ska du bli omhändertagen från din första kontakt med vården till det att din behandling är avslutad. Vårdens olika delar ska fokusera på samarbete istället för konkurrens.

Vårdsamverkan Stockholm omfattar mer än femton förslag för att åstadkomma detta. Viktigast är att ge vårdcentralerna ett tydligare helhetsansvar för patientens vård. Som listad patient vid en vårdcentral ska du automatiskt tilldelas en Egen vårdansvarig (EVA) som ska vara din förstahandskontakt i vården och leda dig rätt i vårdsystemet. Din EVA ska ge dig rekommendationer om bra vårdgivare i specialistvården, remittera dig och följa upp din vård. Om du vill välja en annan vårdgivare än den din EVA rekommenderat ska det stå dig fritt att göra det, precis som idag.

I Vårdsamverkan Stockholm ingår förslag om att avveckla de vårdval som varit feltänkta från början; där vårdvalen begränsat valfriheten, försämrat samordningen, lett till skenande kostnader och försvårat forskning och utbildning. Övriga vårdval ska utvärderas för att bestämma vilka som ska avvecklas, slås ihop med varandra eller ingå i vårdcentralernas uppdrag, hur ersättningstak ska kunna införas och hur forskning och utbildning ska säkras. Så kan vi på sikt föra över resurser från vårdvalen till den övriga vården.

Länk: Läs mer om Vårdsamverkan Stockholm här 

Satsningar på primärvård, vårdplatser och personal i vården

Till de viktigaste övriga vårdsatsningarna i Socialdemokraternas budgetförslag 2018 hör:

 • Fortsätt förstärkningen av primärvårdens resurser (inleddes i förra årets budgetförslag).
 • Öka akutsjukhusens resurser för att säkerställa rätt bemanning och för att kunna öppna de stängda vårdplatserna, inklusive samtliga platser på intensivvårdsavdelningen för barn och ungdomar på Nya Karolinska Solna.
 • Inför avgiftsfri barnsjukvård.
 • Ge alla barn en rättvis vård genom att justera ersättningen i barnsjukvården så att den tar hänsyn till upptagningsområdets socioekonomiska förhållanden.
 • Inför snabbspår för äldre på fler akutmottagningar i länet.
 • Utöka antalet vårdplatser i geriatriken.
 • Förstärk resurserna till mödra- och barnhälsovården.
 • Öppna en barnmorskeledd förlossningsenhet vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.
 • Inför flexiblare arbetstidsmodeller med möjlighet till arbetstidsförkortning inom fler verksamheter som ett aktivt verktyg för att förbättra arbetsmiljön.
 • Satsa mer på utbildning av AT- och ST-läkare.

Familjesatsning i kollektivtrafiken

Vi socialdemokrater bedömer i likhet med Alliansen och Miljöpartiet att en prishöjning i kollektivtrafiken är oundviklig om kvaliteten ska värnas och planerade satsningar kunna fullföljas. För att dämpa effekterna av höjningen föreslår vi ett särskilt familjepaket som bland annat innebär:

 • Höjd ålder för barn att åka gratis i vuxens sällskap, från dagens 7 år till 12 år. Samma regler ska gälla på veckodagar som på helger: barn upp till 12 år ska alltid åka gratis i sällskap med annan resenär.
 • Vi vill sänka priset för barn och ungdomar som åker kollektivtrafik. Fritidskortet, ett kort för barn och unga som åker kollektivtrafik på sin fritid, blir ett 30-dagarskort där priset sänks till 150 kronor. Vi slopar mängdrabatterna som missgynnar familjerna med mest ansträngd ekonomi, och gör det lika billigt med fritidskort oavsett om man betalar per månad, per kvartal eller per termin.
 • Ett periodkort på 30 dagar som gäller under lågtrafik: mellan cirka 9.30 och 15.30 på vardagar, samt dygnet runt på helger. Kortet ska finnas till helt och reducerat pris. För en pensionär ska ett lågtrafikkort kosta cirka 300 kronor per månad.

Socialdemokraternas och de andra partiernas budgetförslag för 2018 behandlas av landstingsfullmäktige den 13-14 juni 2017.

 

Läs budgeten i sin helhet här:

Socialdemokraternas budget i Stockholms läns landsting 2018

facebook Twitter Email