Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

En ny vårdmodell för Stockholm

Vårdsamverkan Stockholm 

En ny vårdmodell för Stockholms läns landsting som gör det enklare och snabbare för patienten att få rätt vård.

Bakgrund

Den moderatledda Alliansen har styrt Stockholms läns landsting i mer än tio år. Stockholm har under hela denna tid haft ekonomiska förutsättningar som andra landsting bara kan drömma om. Trots det har Alliansen, genom sin politik, åstadkommit en situation i Stockholmsvården där exempelvis väntetiderna på akuten kan uppgå till 40 timmar och sjukhusen tvingas ge patienter vård i korridorerna.

I februari 2017 var 536 vårdplatser stängda, vilket var drygt 100 fler än vid motsvarande tid förra året. Drygt 4 600 operationer ställdes in under 2016; en ökning med 24 procent från de drygt 3 700 som ställdes in 2015. Inom förlossningsvården råder platsbrist sedan moderatstyrets experiment med ”vårdval förlossning” kulminerat i att en profilerad privat aktör lade ned sin verksamhet med några få månaders varsel. Personalen går på knäna; sjuksköterskorna i länet arbetade så mycket övertid under 2016 att övertidsersättningen motsvarade 250 heltidstjänster.

Uppdraget till vårdexperten Göran Stiernstedt

Mot denna bakgrund gav Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting under 2016 i uppdrag till vårdexperten Göran Stiernstedt att granska vården i Stockholm och lämna rekommendationer till förbättringar. Stiernstedt redovisade sin problembeskrivning vid ett seminarium i Almedalen 2016 och sina slutsatser vid ett seminarium i landstingshuset i mars 2017.

Socialdemokraterna har sedan dess utvecklat politik med utgångspunkt i Göran Stiernstedts rekommendationer. Resultatet är Vårdsamverkan Stockholm. Vi ser det som angeläget att väljarna redan nu får ett tydligt och samlat alternativ till det moderatledda landstingsstyrets politik av uppsplittrande och fördyrande privatiseringar.

Vårdsamverkan Stockholm utgör Socialdemokraternas huvudsakliga lösning på hur utvecklingen i Stockholmsvården ska vändas.

De bärande principerna i Vårdsamverkan Stockholm

All hälso- och sjukvårdspolitik som Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting för vilar på ett och samma fundament:

Dina behov som patient ska gå före vårdbolagens intressen, och vårdens pengar ska gå till vård.

Utöver detta fundament vilar modellen Vårdsamverkan Stockholm på tre bärande principer:

  • Enkelhet: Vården ska bli enklare för patienten.
  • Ansvar: Vården ska ta ett samlat ansvar för patienten.
  • Valfrihet: Patientens valfrihet i vården ska inte bara värnas utan också göras mer meningsfull.

Vårdsamverkan Stockholm omfattar mer än femton förslag för att åstadkomma detta. Viktigast är att vi socialdemokrater vill ge vårdcentralerna ett tydligare helhetsansvar för patientens vård. Som listad patient vid en vårdcentral ska du automatiskt tilldelas en Egen vårdansvarig (EVA) som ska vara din förstahandskontakt i vården och leda dig rätt i vårdsystemet. Din EVA ska ge dig rekommendationer om bra vårdgivare i specialistvården, remittera dig och följa upp din vård. Din EVA och vårdcentral blir därmed inte bara ansvarig för dig i vårdsystemet, utan också gentemot dig. Om du vill välja en annan vårdgivare än den din EVA rekommenderat ska det stå dig fritt att göra det, precis som idag.

Andra nyckelförslag i Vårdsamverkan Stockholm är att införa ett system med patientansvarig läkare (PAL), i likhet med vad läkarförbundet rekommenderat, samt patientkontrakt. Vårdvalen inom förlossning, avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), urologi och specialiserad palliativ vård ska avvecklas eftersom de varit feltänkta från början. Övriga vårdval ska utvärderas för att bestämma vilka som ska avvecklas, slås ihop med varandra eller ingå i vårdcentralernas uppdrag. Vi vill också utreda möjligheterna att i Södertälje införa en samlad vårdorganisation i landstingets regi som har befolkningsansvar och står för såväl primär- som akut- och specialistvård.

Länk: Här kan du läsa alla förslagen som ingår i Vårdsamverkan Stockholm

Förslagens status

Vårdsamverkan Stockholm omfattar skarpa förslag som alla ingår i Socialdemokraternas skuggbudget för 2018. De kommer således att ligga på landstingsfullmäktiges bord för omröstning i juni. Samtidigt är detta en ambitiös agenda och inriktning som kommer att vägleda vår politik under flera år framöver. Att få vården i Stockholm på fötter efter mer än ett decennium med det moderatledda landstingsstyrets politik kommer inte att kunna ske i en handvändning. Agendan kommer att ta tid att förverkliga.

Vårdsamverkan Stockholm utgör inte Socialdemokraternas hela sjukvårdspolitik, och innehåller inte svar på alla problem i Stockholmsvården. Den vårdpolitik vi utvecklar framgent kommer att ingå i Vårdsamverkan Stockholm i den utsträckning den vilar på samma bärande principer som den modellen. Vårdsamverkan Stockholm är en naturlig förlängning av mycket av den politik Socialdemokraterna fört i Stockholms läns landsting de senaste åren.

 

Här kan du läsa om vårdmodellen vi föreslår: Vårdsamverkan Stockholm

facebook Twitter Email