Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Forsla bort felparkerade elsparkcyklar i Stockholm

Idag finns det 8 företag som placerar ut ungefär 6 000 elsparkcyklar på Stockholms gator. Såväl polis som sjukvård rapporterar ökade problem vad gäller trafiksäkerhet samt skador. 490 klagomål har kommit in till staden bara under sommaren. Elsparkcyklarna skapar stora framkomlighetsproblem, inte minst för funktionshindrade och äldre.

Trots det har inga initiativ tagits från majoriteten för att skapa ordning och reda och förbättra framkomligheten. Den ”avsiktsförklaring” som tagits fram saknar helt juridisk verkan och det finns inga sanktioner om företagen bryter mot den. Problemen har istället ökat efter att ”avsiktsförklaringen” togs fram. Utöver det finns det frågetecken om stadens hantering följer kommunallagen. Socialdemokraterna kräver att staden skyndsamt gör om och gör rätt i denna fråga.

– Ansvarigt borgarråd har hela tiden sagt att det saknas lagstiftning för att agera, det stämmer såklart inte. I så fall skulle staden inte kunna göra något åt felparkerade bilar, cyklar och annat som står i vägen. Vi har faktiskt haft lagstiftning på plats för detta sedan 1982 om man ska vara noggrann. Sen att man valt att inte använda den, det är ett politiskt beslut från trafikrotelns sida. I Malmö har man sedan länge plockat bort felparkerade cyklar. Det är inte så att det finns andra lagar i Malmö, men det finns uppenbarligen andra politiker som tar frågan på allvar. Vi vill att staden omedelbart börjar ta bort felparkerade fordon, företagen får sedan lösa ut dessa mot en betalning. Det säger Jan Valeskog, oppositionsborgarråd (S).

– Det andra vi måste titta på är huruvida vi verkligen följer kommunallagen. Det har mig veterligen inte gjorts. Elsparkcyklarna är ett nytt fordon som rätt hanterat kan vara ett positivt tillskott för transporter. Men hanteras dessa felaktigt så är jag rädd för att det på sikt tvingar fram ett förbud. Idag nyttjar dessa mångmiljonföretag offentlig mark helt gratis för att göra vinst. Inte bara det, staden ger även stöd i form av att upplåta parkeringsplatser samt infrastruktur som laddstolpar. Allt detta helt utan motprestation. Inga andra näringsverksamheter får fritt och utan kostnad nyttja offentligt ägd mark, juristerna måste titta på om detta verkligen är förenligt med lagen. Är det inte det riskerar vi att åka på en juridisk smäll.

Bakgrund

Socialdemokraterna kommer lägga fram en skrivelse i Kommunstyrelsen 18 september med följande krav:

1. Omedelbart ge direktiv till trafikkontoret att flytta felparkerade elsparkscyklar. Kostnaden för detta faktureras bolagen. Detta ska följas upp med en informationskampanj för att upplysa stockholmarna om att kommunen flyttar dessa fordon om de står fel för att underlätta informationsinhämtning från allmänheten. Det ska ges möjlighet att anmäla fordon i Stockholms stads Tyck till-app för snabb hantering.
2. Finansborgarrådet bör skyndsamt ge i uppdrag till stadsledningskontorets jurister att granska huruvida det överensstämmer med kommunallagen att Stockholms stad utan kostnad upplåter mark och utrymme för en specifik näringsverksamhet utan kompensation eller krav på motprestation. Granskningen bör ske med syftet att uppnå likabehandling mellan olika näringsidkare som använder sig av det offentliga rummet. Granskningen bör utmynna i rekommendationer om hur staden kan underlätta för dessa fordon på ett sätt som är i överensstämmande med kommunallagen. I detta bör också rekommendationer på hur staden kan kompenseras för nyttjandet av offentlig mark presenteras.

Relevant lagstiftning

Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall

2 § Utöver vad som framgår av 2 § andra och tredje styckena lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall får ett fordon flyttas i följande fall.
1. Om det är uppställt på en sådan plats eller på ett sådant sätt att fara uppstår eller trafiken onödigtvis hindras eller störs.

I Kommunallag (2017:725)

Stöd till andra näringsverksamheter

8 § Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas endast om det finns synnerliga skäl för det.

facebook Twitter Email