Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Kongressprogramremiss 2018

Kongressen 2019
En kongress som genomförs året efter allmänna val ska enligt stadgan ha en tematisk inriktning, som partistyrelsen beslutar om. För 2019 års kongress har partistyrelsen därför valt att man ska gå fram med två programtexter, som sedan ska behandlas av kongressen.

Stockholms partidistrikts styrelse är remissinstans till partistyrelsen och tar därmed ett sammantaget beslut om distriktets remissyttranden den 19 december. Styrelsen är dock mån om att organisationen får ta del av förslaget och får en möjlighet att komma med förslag på förändringar.

Workshops för remiss
Partikretsarna och föreningarna erbjuds därför att delta i remissarbetet under december månad. Till hjälp finns en workshopmall med ett handledningsstöd, mallen uppdateras efterhand.

Programtexterna finns tillgängliga och läggs upp på webben den 3 december 2018.
Du hittar workshopsmaterialet och en handledning här.

Deadline
I samband med att förslaget på programtext går ut den 3 december kommer instruktioner och inrapportering av remissvar ske via den här länken.
Deadline för att skicka in remissyttranden är den 16 december 2018.

Workshopsresultaten från partiorganisationen kommer att sammanställas och delges partidistriktets styrelse som beslutar och skickar in ett svar för distriktet till partikansliet.

Fler frågor?
Kontakta din ombudsman för mer praktisk information eller innehållsfrågor direkt till [email protected].

facebook Twitter Email