Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Sydvästkretsens årsmöte 2022

Varmt välkommen på årsmöte med Sydvästra partikretsen. Tillsammans ska vi sammanfatta verksamhetsåret 2021, tacka av och välja nya kamrater till förtroendeposter samt diskutera och planera 2022 års verksamhet.
Praktisk info

Datum: 23 mars 2022
Tid: 19.00
Plats: Hägerstensåstens medborgarhus, Riksdalervägen 2

Rättigheter: Nomineringsrätt och motionsrätt till partikretsen har varje organisation som har boende inom partikretsens område.

Rösträtt: medlemmar boende i partikretsen har närvaro-, yttrande-, förslags- & rösträtt om medlemsavgiften är betalad (betalning ska vara genomförd senast en vecka innan årsmötesdatumet).

Handlingar

Förslag till dagordning

1. Mötets öppnande
2. Mötets utlysande
3. Dagordningen fastställande
4. Val av mötesfunktionärer
a. Ordförande
b. Sekreterare
c. protokollsjusterare tillika rösträknare
5. Fastställande av röstlängd
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Styrelsens ekonomiska berättelse
8. Korta rapporter från kretsens representanter i kommun- respektive regionfullmäktigegruppen
9. Revisorernas berättelse
10.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11.Val av styrelseledamöter och ersättare
a. Ordförande
b. Kampanj-/Valledare
c. Medlemsansvarig
d. Studieledare
e. Ledamöter
f. Ersättare
12.Val av två revisorer och två ersättare
13.Val av valkommitté till stadsdelsnämnderna
a. Hägersten-Älvsjö
b. Skärholmen.
14.Val av (minst) två ledamöter till valberedning var av en sammankallande
15.Val av tre företrädare i partidistriktets representantskap samt ersättare
16.Val av mellanledsförhandlare
17.Verksamhetsinriktning 2022
18.Övriga frågor
19.Mötet avslutas

Nominering

Nomineringar görs till valberedningen för partikretsen och dess samordnare Malte Sigemalm, [email protected] senast den 4 mars 23:59.

facebook Twitter Email