Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Framtidens Stockholmsregion

Stockholmsregionen växer. Många vill flytta hit för att få ett jobb eller för att börja studera. Det är bra för Stockholm och bygger regionen starkare. Men de senaste åren har bostadsbristen vuxit och boendekostnaderna ökat. Det blir allt svårare för de med helt vanliga jobb och inkomster att få en bostad.

För den som vill resa klimatsmart med buss och kollektivtrafik möts man av trängsel eller otillgänglighet. För få bostäder och dålig kollektivtrafik hindrar Stockholm från att växa och det hindrar företag från att anställa och skapa jobb och tillväxt. Vår Stockholmsregion kan bättre än så.

Stockholm behöver bättre kollektivtrafik i hela regionen. Vi vill göra riktade satsningar i alla kommuner, gå mot 10-minuterstrafik på pendeltågen och sänka kostnaden för unga att resa. Vi vill bygga fler bostäder och särskilt fler hyresrätter med rimliga hyror för att skapa möjlighet för alla ska kunna få en bostad. Vi vill intensifiera klimatarbetet och påskynda utbygganden av laddinfrastruktur och laddplatser.

Så skapar vi försättningar för fler gröna jobb och bygger framtidens Stockholmsregion.

 

Kollektivtrafik

Det ska vara lätt att välja kollektivt. För det krävs att kollektivtrafikens framkomlighet prioriteras, fler och snabbare tvärförbindelser samt utbyggd spårtrafik och superbussar. Byten ska synka och att den ska vara trygg oavsett var du reser, vem du än är eller vart du än ska. Att bli stående vid en station där du känner dig otrygg för att tåget var sent och bussen hunnit gå är inte acceptabelt.

Genom att stärka kollektivtrafiken kan vi tillsammans arbeta för att uppnå klimatmålen och skapa försättningar för fler att resa smartare. Vi behöver också höja blicken och redan nu börja planera för framtidens utveckling och hur nya tunnelbanelinjer ska dras för att skapa försättningar för fler jobb och bostäder.

 

Vi vill:

  • En trygg resa i hela regionen

Det ska vara tryggt att resa med kollektivtrafiken i regionen. Att öka tryggheten i kollektivtrafiken handlar både om att öka andelen synlig personal i trafiken och om den fysiska utformningen av stationer och hållplatser. Vi vill satsa på belysning, kameror och bygga bort mörka hörn men även anställa mer trygghetspersonal. Därutöver vill vi se över möjligheten att inför nattrafik på pendeltågen. Du ska komma hem via pendeltåget även på natten.

 

  • Utöka turtätheten på spårtrafiken

När Citybanan byggdes och pendeltågen flyttade till sin nya station under Centralen och Odenplan skapades förutsättningar för 10-minuterstrafik för pendeltåget. Detta har dock inte skett. Vi vill påbörja införandet av 10-minuterstrafik för att utöka kapaciteten, minska trängseln och få fler att åka pendeltåg.

Tunnelbanan behöver även stärkas med fler avgångar under rusningstiden. Allt för ofta är tunnelbanan för trång på morgonen och eftermiddagen det gör det obekvämt att resa och leder till att flera väljer bort tunnelbanan. Vi vill inför tätare avgångar under rusningstrafiken för att minska trängseln och göra det lättare att ta tunnelbanan till och från jobbet.

 

  • Gratis för barn upp till 12 år och lägre pris utanför rusningstiderna. 

Vill vi få fler att åka kollektivt då får inte biljettavgiften bli ett hinder. Vi måste sanera regionens ekonomi och sluta slöseriet till dåligt skötta upphandlingar och dyra konsulter. På så vis kan vi frigöra pengar och göra det billigare för barn att resa med SL. Det ska bli gratis för barn upp till 12 år att åka med SL. Vi vill också ha en lägre taxa för dig som reser utanför rusningstiderna, på så vis använder vi de tåg och bussar som finns smartare med jämnare flöden över dygnet. Så skapar en mer tillgänglig kollektivtrafik för alla.

 

Bostad

Bostadsbristen är en av vår regions viktigaste framtidsutmaningar. För att bygga bort den bostadsbrist som bitit sig fast i Stockholmsregionen behöver 22 000 bostäder skapas årligen. Nya bostäder behöves för unga som vill flytta hemifrån, par som separerar, äldre som behöver en anpassad bostad samt för de som vill flytta till Stockholm för att jobba, studera och leva här. Vi är övertygade om att regionens alla 26 kommuner måste hjälpas åt för att bygga fler bostäder.

 

Vi vill:

  • Bygga klimatsmarta bostäder med rimliga hyror 

Stockholm behöver fler bostäder till rimliga kostnader och särskilt fler hyresrätter med rimliga hyror. Men för att alla de med helt vanliga jobb, som busschaufför eller undersköterska, ska kunna få en bostad måste hyror i nybyggda bostäder vara rimlig. Det som byggs behöver vara klimatsmart. Det innebär att se över byggandet av flerfamiljshus i trä och ställa höga krav på energiprestandan.

Socialdemokraterna i Stockholms stad vill bygga 15 000 nya prispressade hyresrätter. Vi gör detta genom Stockholmshusen där alla planerna för bostäderna redan är klar inför att man hittar mark för byggande. På så vis sparar vi både tid och pengar vilket i slutändan ger billigare bostäder för hyresgästerna.

 

  • Nya stadsdelar i hela regionen

Många platser i vår region har potential att växa. Ett av de största utvecklingsområdena i framtiden är omvandlingen från flygfält till ny stadsdel i Bromma. Vi vill bygga den nya stadsdelen Bromma parkstad med 30 000 nya bostäder. Arbetet för förberedelserna och planerna för flygfältet behöver starta omedelbart. Staten, regionen och kommunerna behöver komma överens om en plan och färdväg framåt och för att möjliggöra planeringen av ny kollektivtrafik och infrastruktur.

 

Efter över 30 års arbete blir nu Tvärförbindelse Södertörn verklighet tack vare den socialdemokratiska regeringen. Detta skapar potential bara på Södertörn att skapa minst 100 000 nya arbetstillfällen och 72 000 bostäder till år 2030. Det är viktigt att alla kommuner nu svarar upp och är med och bidrar för fler bostäder och arbetsplatser som gör regionen starkare.

 

  • Bygg fler större lägenheter 

Många som bor i regionen är trångbodda. Detta gäller inte minst barnfamiljer i mindre lägenheter. Trångboddhet gör det svårt för barn att få studiero för läxläsning och skapar dåliga boendemiljöer för de som tvingas bo för litet. Det behöver byggas fler större lägenheter och bostäder till rimliga kostnader så att de som bor trångt kan flytta till ett större boende.

 

Klimat

Stockholm ska leda klimatomställningen och skapa framtidens gröna jobb. Vi socialdemokrater vill ta oss an uppgiften att klara klimatkrisen genom att elektrifiera och ställa om till ett fossilfritt Sverige. Vi har tekniken, kunnandet och viljan. Vår huvudstadsregion ska självklart ta på sig ledartröjan i detta arbete.

 

Vi vill:

  • Skynda på elektrifieringen av fordonsflottan

Elektrifieringen av samhället går snabbt och många har idag skaffat en elbil. För att elektrifieringen av fordonsflottan ska kunna påskyndas ytterligare behöver laddinfrastukturen byggas ut. Det betyder fler laddplatser och laddstolpar i hela regionen, både för att ställa om personbilstrafiken såväl som transporter. Det är särskilt viktigt att bygga ut laddinfrastukturen på infartsparkeringarna vid pendeltågsstationerna. Alla har inte lätt att åka kollektiv från där de bor men genom att möjliggöra laddning vid bytespunkter mellan bil och kollektivtrafik kan fler resa mer klimatsmart runtom i hela regionen.

 

  • Mer el för snabbare omställning

För att kunna elektrifiera vår region med nya klimatsmarta lösningar behövs mer el snabbt till konkurrenskraftiga priser. Därför behöver regionen både öka överföringskapaciteten från resten av landet och mängden lokalproducerad elektricitet. Det innebär dels mer havsbaserad vindkraft som snabbt kan byggas ut för ökad elproduktion men också fler solceller på offentliga byggnader och lokalt producerad fjärrvärme. Fjärrvärmen som finns i stora delar av Stockholm producerar både värme och el samtidigt som man är framstående i forskningen kring koldioxidavskiljning. Genom systemskiftande lösningar tillsammans blir det lättare att göra rätt val i vardagen för varje enskild regioninvånare.

 

  • Gemensamma lösningar för sänkta utsläpp

Genom att vi gemensamt tar ansvar kan vi enklare minska utsläppen och stoppa klimatförändringarna. Vi vill därför att alla kommuner i regionen ska ta fram en klimatplan och klimatbudget som visar hur snabbt klimatutsläppen ska minska. Då kan klimatsmarta lösningar prioriteras i alla delar av kommunernas verksamhet.

Vi vill att Region Stockholm med sina 46 000 anställda och budget på 110 miljarder kronor ska bli mer klimatsmart genom använda mer grön finansiering vilket både är billigare samtidigt som det bidrar till klimatomställningen. På så vis kan vår kollektivtrafik och sjukvård blir mer hållbar.

Region Stockholm och kommunerna köper varje år många produkter och tjänster. Genom att sätta hårda krav på klimat- och miljöaspekter vid upphandlingarna kan närproducerade lösningar gynnas samtidigt som jobb skapas inom regionen. Det är bra både för klimatet och för Stockholmsregionen.

Så skapar vi ett Stockholms som är hållbart långsiktigt och där vi ställer om och minskar utsläppen tillsammans. På så vis kan du vistas i naturen och bada i vårt vatten idag såväl som i framtiden.

 

facebook Twitter Email