Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Reformagenda för äldreomsorgen 2020-11-26

En äldreomsorg att lita på – där äldre och personal har inflytande, trivs och mår bra

Klicka här för att läsa reformagendan i sin helhet!

Från vi föds tills vi dör är vi människor, individer, med starka rättigheter. Rättigheter som alltför ofta åsidosätts när vi åldras. Äldre personer ses inte som kompetenta med möjligheter att bidra till sin egen och samhällets utveckling. Den synen finns i hela samhället, det är ålderism, och också inom äldreomsorgen. Äldres erfarenheter och kompetens måste tas tillvara. Den nya äldreomsorg som vi vill se måste ha det som utgångspunkt. Äldres självbestämmande måste vara den självklara utgångspunkten.

23 punkter för en starkare äldreomsorg

Socialdemokraterna ska vara partiet som står upp för en stark och jämlik äldreomsorg. Det betyder en äldreomsorg som de äldre och deras anhöriga kan lita på. Det betyder en äldreomsorg där människor vill och orkar jobba länge, med goda villkor och möjligheter att utvecklas i yrket. Socialdemokraterna i Stockholm vill se en stark nationell äldreomsorgspolitik och en stark äldreomsorgspolitik i Stockholm stad.
Nationellt
1. Socialdemokraterna i Stockholm arbetar för att säkerställa äldres rätt i samhället, motverka åldersdiskriminering och bygga ett samhälle gott att åldras i.
2. Socialdemokraterna i Stockholm vill se en särskild rättighetsbaserad äldreomsorgslag, som tillförsäkrar äldre rätten till goda levnadsvillkor, inflytande över sin egen situation och garanterar en god vård och omsorg. I utformningen av lagen ska det fackliga perspektivet finnas med.
3. Socialdemokraterna i Stockholm vill se ett avskaffat RUT-avdrag för att frigöra mer resurser till välfärden
4. Socialdemokraterna i Stockholm vill se en utredning av effekterna av gjorda privatiseringar av äldreomsorgen och av Lagen om valfrihetssystem, med sikte på att LOV ersätts av ett system som sätter behovsstyrning i centrum och säkrar de säkra äldres rätt till en god omsorg.
5. Socialdemokraterna i Stockholm vill att vinstuttag i äldreomsorgen förbjuds.
6. Socialdemokraterna i Stockholm vill se en lagändring för att säkerställa att vårdcentraler ska ha allmänläkare och geriatriker som får ansvar för närliggande särskilda boenden alternativt att kommunerna får anställa läkare på särskilda boenden.
7. Socialdemokraterna i Stockholm vill se en satsning för att tillgänganpassa fler bostäder genom exempelvis hiss.
Stockholm
8. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att den äldres behov och önskemål ligger till grund för biståndsbedömning i äldreomsorgen samt att förenklade former för biståndsbedömning inom hemtjänsten införs.
9. Socialdemokraterna i Stockholm vill se ökad personalkontinuitet i äldreomsorgen, så att de äldre känner igen den som kommer till den äldres hem. personalkontinuitet i äldreomsorgen genom att fastställa ett maxantal som besöker de äldre. Maxantalet ska vara 10 personer. Detta kräver att äldreomsorgens resurser kontinuerligt räknas upp för att möta de växande behoven.
10. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att tillämpa heltidsnorm och fasta anställningar samt verkar mot delade turer och minutscheman för anställda i inom äldreomsorgen.
11. Socialdemokraterna i Stockholm vill se en starkare och bättre uppföljning av hur privata aktörer följer avtalen med Stockholm stad, så att det inte sker en dumpning av arbetsvillkor i den privata omsorgen.
12. Socialdemokraterna i Stockholm ska verka för att äldreomsorgen som regel bedrivs i egen regi alternativt ideell och idéburen regi.
13. Socialdemokraterna i Stockholm vill se en kompetensförstärkning inom äldreomsorgen och höjande av undersköterske- och vårdbiträdesyrkets status. Andelen undersköterskor ska öka och minimikrav kring andel som ska vara minst vårdbiträden införas. En satsning ska göras för att höja kompetensnivån på befintliga vårdbiträden, så att de uppnår undersköterskekompetens.
14. Socialdemokraterna i Stockholm vill att antalet medarbetare per chef i äldreomsorgen minskar till dess att det blir som flest 25 medarbetare per chef samt att en kompetensförstärkning bland cheferna inom äldreomsorgen initieras.
15. Socialdemokraterna i Stockholm vill att det byggs minst 10 000 bostäder för äldre mellan 2021 och 2040, både särskilda boenden och seniorboenden.
16. Socialdemokraterna i Stockholm vill att äldre i äldreboenden har kontinuerlig tillgång till geriatrisk läkarkompetens samt till primärvårdens allmänläkare.
17. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för att sjukvård och hemtjänst ska jobba tillsammans, med Norrtäljemodellen Tiohundra som positivt exempel.
18. Socialdemokraterna i Stockholm vill att en anhörigstrategi för Stockholm tas fram.
19. Socialdemokraterna vill att Stockholm satsar på en mångfald av aktiviteter, rehabilitering, träning, fysioterapi och arbetsterapeuter, fysioterapeuter och en bättre kost inom äldreomsorg, så att fler stockholmare får vara pigga och friska längre
20. Socialdemokraterna i Stockholm vill stärka civilsamhällets förutsättningar att arbeta med och för gruppen äldre i Stockholm, bland annat genom resursförstärkning och tillgång till samlingslokaler.
21. Socialdemokraterna i Stockholm verkar för en arbetstidsförkortning för anställda i äldreomsorgen.
22. Socialdemokraterna i Stockholm ska verka för fler fasta vikariepooler inom äldreomsorgen.
23. Socialdemokraterna i Stockholm ska verka för krav på språkkunskap i äldreomsorgen, så att arbetsgivaren blir skyldig att ge den anställde möjlighet att utbilda sig i svenska språket.

facebook Twitter Email