Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Uttalande om Palestina

 

Den israeliska ockupationen av palestinska områden har nu pågått i nära 50 år. Denna kränkning av folkrätten måste få ett slut. Den utgör ett avgörande hinder för en fredlig lösning av konflikten. Dess dagliga praktik kränker palestiniernas mänskliga rättigheter och underminerar omvärldens tilltro till den israeliska regeringens inställning till seriöst fredsarbete.

Östra Jerusalem har annekterats och Västbanken har delats in i tre zoner med olika grader av israelisk kontroll. Mer än 600 000 bosättare har flyttats in i dessa ockuperade områden i strid mot den internationella humanitära rätten. För bosättare byggs fortsatt nya bostäder och vägar medan de palestinska invånarna trängs undan. Den mur med angränsande stängsel som byggts genom ockuperade områden försvårar rörligheten för palestinier och deras tillgång till sjukhus, odlingar och jobb.

Gaza har satts under en blockad som skapat svår misär för en stor del av befolkningen. Israels militära invasioner, den senaste sommaren 2014, har kostat många liv, också bland barn, och en stor materiell förödelse. Även dessa aktioner strider mot överenskomna internationella normer.

Det är djupt tragiskt att det internationella samfundet inte haft kraft att mer effektivt reagera mot dessa systematiska kränkningar. Ett undantag var emellertid beslutet i FN:s säkerhetsråd förra året om att den olagliga bosättningspolitiken måste upphöra; ett beslut som inte heller den amerikanska regeringen försökte stoppa. Tyvärr har högerregeringen i Israel vägrat att lyssna på detta klara budskap; bosättningar som till och med det israeliska rättsväsendet bedömt som olagliga har nu ”legaliserats” i efterhand genom politiska beslut.

Det har tyvärr blivit uppenbart att den nuvarande regeringen i Israel inte är intresserad av några seriösa fredsförhandlingar. Allt tyder på att den föredrar status quo framför några som helst kompromisser. Detta är en i alla avseenden destruktiv politik som omvärlden alltför länge låtit pågå. Stockholms arbetarekommun välkomnar regeringens strävanden att i säkerhetsrådet och andra internationella fora verka för en bred uppslutning bakom initiativ för en seriös fredsprocess i överensstämmelse med internationell humanitär rätt och mänskliga rättigheter. En sådan process kräver kompromisser och en genuin dialog mellan israeler och palestinier – och aktiv medverkan av internationella medlare.

Inför årsdagen av junikriget 1967 – som utmynnade i den utdragna ockupationen – är det viktigt understryka att annekteringen, blockaden och ockupationen som helhet inte kan accepteras. Handel med varor som producerats på de illegala bosättningarna ska stoppas. Samtidigt är det viktigt att konstruktiva, mänskliga kontakter med fredssinnade krafter bland både palestinier och israeler vidareutvecklas. Socialdemokratin kommer att fortsätta sitt engagemang för rättvisa och fred i Mellanöstern.

 

Stockholms Arbetarekommun, maj, 2017

facebook Twitter Email