VÅRDEN

 

Kortare väntetider i vården

I Stockholm växer väntetiderna till vård. Rekordmånga operationer ställs in, akutmottagningarna är överfulla och det kan ta flera veckor att få en tid på vårdcentralen. Vi vill öppna de hundratals stängda vårdplatserna och höja personalens löner genom att skjuta till en akutmiljard.

Förra sommaren fastnade 20 cancerpatienter i en vårdkö tills det var försent att operera. Ingen ska behöva vänta en dag för länge på vård när man får cancer. Moderaternas dyra privatiseringar har dränerat de stora sjukhusen på resurser och personal.

För att korta väntetiderna vill vi satsa en miljard kronor på ett akutsjukvårdslyft i Stockholm. Vår målsättning är att Stockholm ska ha landets kortaste väntetider – i hela vården. Vi vill öppna de 600 stängda vårdplatserna, de är lika många som ett helt SÖS, genom 1 500 fler medarbetare. Ungefär halva satsningen går till en lönepott som kan användas till höjda löner för undersköterskor och sjuksköterskor. Vi vill även införa kortare veckoarbetstid med mer tid för återhämtning för personal som jobbar kvällar och helger. Med fler medarbetare kan vi korta väntetiderna i vården.

Vårdcentralerna ska också rustas för att korta väntetiderna och ta ett helhetsansvar för din hälsa. Så förhindrar vi att allt fler åker in akut.

 

Inför en modern personalpolitik i vården

Idag ställs orimliga krav på vårdpersonalen och därför väljer många att sluta. Vi vill driva en aktiv personalpolitik för att fler ska vilja och orka arbeta i sjukvården, det innebär bland annat mer tid för återhämtning och bättre löneutveckling.

Det är dags att Stockholms läns landsting blir en modern arbetsgivare. Därför vill vi se löner och löneutveckling efter kompetens och erfarenhet samt satsa på höjda löner för sjuksköterskor och undersköterskor i dygnet-runt-vården. Vi vill införa kortare veckoarbetstid för mer återhämtning. Vi vill ge både undersköterskor och sjuksköterskor möjlighet specialistutbildning med lön samt införa en undersköterskeutbildning inom akut- och slutenvård. Stockholm ska bli självförsörjande på allmäntjänstgöringsplatser för läkare och fler läkare ska kunna bli specialister.

Vården behöver rätt person på rätt plats och att proffsen ska kunna vara proffs. Därför vill vi avlasta vårdpersonalen genom fler medicinska sekreterare och mer vårdnära service.

 

Vårdens pengar till vård – inte till dyra konsulter och dåliga investeringar

Nya Karolinska är ett Moderathaveri i mångmiljardklassen. Fel, brister och oegentligheter fortsätter att uppdagas i fallet med det som blivit världens dyraste sjukhus och världens trettonde dyraste byggnad. Vi är beredda att häva det kostsamma NKS-avtalet.

Medan vårdpersonalen på NKS gör ett fantastiskt jobb under dåliga förutsättningar lägger den borgerliga landstingsledningen hundratals miljoner på konsulter. Bara i fallet NKS handlar det under perioden 2011-2017 om managementkonsulter för 800 miljoner kronor. Det måste bli ett slut med slöseriet med skattebetalarnas pengar. Vi vill strypa konsultkostnaderna och kräver att omförhandlingen av NKS-avtalet intensifieras. Vi utesluter till skillnad från Moderaterna inte en hävning av avtalet om det skulle gynna skattebetalarna. Vårdens pengar ska gå till vård!

 

En trygg och tillgänglig förlossningsvård

Idag saknas tusentals förlossningsplatser på grund landstingsalliansens privatiseringshets. Blivande föräldrar oroar sig över var dom ska föda. Rekordmånga kvinnor tvingas föda i ett annat län. Vi vill stoppa nedläggningen av förlossningen på gamla Karolinska sjukhuset och rädda 3 000 förlossningsplatser.

Många känner en oro inför och efter sin förlossning. Ofta beror det på att vården inte hänger ihop. Att träffa samma barnmorska under hela vårdkedjan kan öka kontinuiteten och trygghet. Därför vill vi införa en modell med en barnmorska per kvinna i aktiv förlossning, öka resurserna till mödrahälsovården, satsa på personalens arbetsvillkor och skapa en sammanhållen vårdkedja under graviditet, förlossning och eftervård.

 

Valfrihet i sjukvården – för patienten!

För Socialdemokraterna är din valfrihet i vården en självklarhet. Valfriheten är central för att vården ska kunna ges på dina villkor – på en tid och plats som passar dig och av vårdpersonal som du känner största möjliga förtroende för.

Men under alliansens tid vid makten i Stockholms läns landsting har valfrihet i vården handlat mycket om valfrihet för de privata vårdbolagen, inte för dig som patient. Det har medfört en koncentration av vårdgivare till innerstan, så att tillgången till vård blivit ojämlikt fördelad i länet. Och i vissa fall har det medfört att valfriheten för dig som patient minskat – särskilt inom förlossningsvården. Detta vill vi socialdemokrater ändra på. Det kommer att innebära att viss vård drivs i annan form än idag, men aldrig att du som patient förlorar din rätt att välja vårdgivare. Vi socialdemokrater vill inte bara värna din valfrihet utan också göra den mer meningsfull.

 

Jämlik vård genom ökad tillgänglighet

Hälsoklyftorna i Stockholms län ökar. En lågutbildad person i Vårby lever i genomsnitt 18 år kortare än en högutbildad Danderydsbo. Dubbelt så många kvinnor får hjärtinfarkt i Rinkeby som i Vaxholm. Det här vill vi ändra på, framför allt genom att satsa stort på vårdcentralerna.

Invånarna i länets socioekonomiskt svaga stadsdelar drabbas oftare och tidigare i livet av diabetes, depression, psykos och högt blodtryck. Sjukvården är en av många aktörer som bär ansvaret för folkhälsan. Därför vill vi öka vårdcentralernas resurser för att öka tillgängligheten och ge dem möjlighet att arbeta hälsofrämjande och uppsökande, öppna hälsomottagningarna igen och utvidga deras hälsofrämjande arbete till fler invånare. Vi vill också satsa på hälsokommunikatörer för att förebygga cancer och ta initiativ till en regional jämlikhetskommission som föreslår åtgärder för att minska hälsoklyftan.

 

Öppna fler mottagningar för barn och unga med psykisk ohälsa

Barn och unga med psykisk ohälsa har ökat kraftigt i Stockholms län sedan början av 2000-talet, andelen med diagnos har mer än fördubblats. Denna grupp måste få hjälp tidigt – men istället har Alliansen stängt ner flera verksamheter där barn och unga kan få hjälp och stöd. Vi vill istället ha fler mottagningar och att de är fördelade över hela länet.

Köerna till vård för unga med psykisk ohälsa har ökat de senaste åren och vården är ojämlikt fördelad i länet. Vi socialdemokrater vill satsa på en utbyggd första linjens-psykiatri i primärvården för barn och unga, fördelad över hela länet. Vi vill också ha fler öppna mottagningar där kommun och landsting samverkar kring patienten, stärka ungdomsmottagningarnas kompetens och uppdrag och satsa på internetbaserad psykologisk behandling.

Samverkan mellan primärvården och skolhälsovården måste stärkas, för att lyckosamt kunna sätta in tidiga insatser. Resurserna till barn- och ungdomspsykiatrin måste öka och det krävs en plan för att rekrytera personal till psykiatrin. Dessutom måste habiliteringen få mer resurser för att barn och unga med psykisk ohälsa ska få en vardag som fungerar.

 

Dags för helhetsansvar för våra äldre

Länets äldre har drabbats särskilt hårt av vårdens utveckling under den moderatledda alliansen. För den med komplex sjukdomsbild blir den sönderslagna vården ett hinder för kontinuitet och sammanhållen vård. Vi vill kommunalisera hemsjukvården och satsa på trygg hemgång när våra äldre skrivs ut från sjukhuset.

Ofta bollas våra äldre mellan olika vårdgivare utan att någon tar ett helhetsansvar och många gånger tvingas äldre in till akutmottagningarna där väntetiderna ofta är orimligt långa. För att bättre svara upp mot äldres behov måste samverkan mellan kommunal omsorg och landstingets sjukvård stärkas. Idag faller många äldre mellan stolarna, inte minst då de skrivs ut från vård på sjukhus utan att omsorgen står beredd att underlätta hemkomsten. Vi vill inrätta särskilda hemgångsteam för att säkerställa en trygg och säker hemgång när man skrivs ut från sjukhuset.

Vi ska också lyckas där den moderatledda alliansen misslyckats – att kommunalisera hemsjukvården. Allt för att skapa en trygghet och bättre kvalitet för den äldre. Vi vill även förstärka den geriatriska kapaciteten och kompetensen på länets närsjukhus.

facebook Twitter Email