Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

Vårdsamverkan Stockholm – 17 skarpa förslag

Förslag Primärvården (vårdcentralerna)

Förändringar i primärvårdens uppdrag:

 1. Helhetsansvar för patientens hälsa skrivs in i en portalparagraf.
 2. Vårdcentraler ska tilldela alla listade patienter en Egen vårdansvarig (EVA).
  • En linje in: EVA är rådgivare rörande all vård utom akut vård i potentiellt livshotande lägen.
  • Kontinuitet
  • LEON (Lägsta effektiva omhändertagandenivå): det står vårdcentralerna fritt att organisera EVA-funktionen så länge den inbegriper en läkare och består av högst tre personer.
  • Läkaren i koordinatorfunktionen är patientansvarig läkare vid vård inom primärvården.
 3. Vårdcentraler ska regelbundet kalla sina listade patienter till hälsosamtal.

Övriga reformer:

 1. Utveckla 1177 Vårdguiden i syfte att åstadkomma väsentligt bättre samordning med vårdgivare i Stockholms län, särskilt primärvården.
 2. Kartlägg förekomst och orsaker till täta omlistningar vid vårdcentraler.
 3. Utred möjligheten att införa en kapiteringsmodell (ersättningsmodell baserad på ersättning per capita) för primär- och specialistvården.
 4. Tillhandahåll för landstingets patienter, online och i landstingsregi, en portal till ”virtuella vårdcentraler”, nätdoktorer och liknande e-hälso-tjänster, som omfattar ett digitalt diagnosticerings-/triageringsverktyg.

Förslag Specialistvården

 1. I dialog med läkarprofessionen utarbetas uppgifter, ansvar och verksamhetsområden (lämpliga patientkategorier) för patientansvarig läkare (PAL).
 2. Utred förutsättningar för och lämplig utformning av patientkontrakt vid långa eller komplicerade förlopp i specialistvården.

Förslag Vårdval

 1. Påbörja avvecklandet av vårdval förlossning, vårdval ASIH, vårdval specialiserad palliativ vård och vårdval urologi och återtagandet av den vården i egen regi, alternativt upphandling av den.
 2. Avbryt införandet av Vårdval geriatrik och Vårdval reumatologi.
 3. Utvärdera samtliga övriga vårdval för att identifiera
  • vilka som ska avvecklas
  • vilka som ska införlivas i primärvården
  • vilka som ska slås ihop med varandra.
 4. Utred inom vilka vårdval det är lämpligt att landstinget startar verksamhet på de geografiska platser inga vårdvalsaktörer etablerat sig.

Förslag Personal och administration

 1. Öka personalens inflytande över sin schemaläggning särskilt på akutsjukhusen.
 2. Inför ett byråkratifilter: alla förändringar i hälso- och sjukvårdspolitiken ska analyseras med syfte att minimera administrationen.

Strategiska initiativ

 1. Utred möjligheterna att i Södertälje införa en samlad vårdorganisation i landstingets regi som har befolkningsansvar och står för såväl primär- som akut- och specialistvård.
 2. Etablera pilotverksamheter för samverkan mellan landsting och kommun rörande de äldsta patienternas behov, omfattande:
  • Hemtjänst
  • Primärvård/basal hemsjukvård
  • Geriatrisk vård
facebook Twitter Email