NYHET

Ansvar i kris – Budget 2024
Region Stockholm

Mittenkoalitionen i Region Stockholm - som består av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet – presenterar tillsammans med Vänsterpartiet i dag budgeten för 2024. Det är en stram och återhållsam budget för att skydda sjukvården och kollektivtrafiken från dramatiska besparingar. Det är ingen budget för satsningar eller ambitionshöjningar.

Budgeten för 2024 läggs i en tid av kris. Inflationen leder till kostnadsökningar som slår hårt mot regionens verksamheter, för Region Stockholm är det ungefär 10 miljarder kronor. För att täcka detta budgethål genomförs ett antal åtgärder. Regionen fortsätter att kapa administration, minimera konsultanvändningen och minskar beroendet av hyrbolag i vården. Utöver det budgeterar regionen ett underskott för att täcka de tillfälligt höjda pensionskostnaderna. Dessutom genomförs intäktsökningar genom höjd skatt, höjda patientavgifter och kollektivtrafiktaxor för att skydda sjukvården och kollektivtrafiken.

– Svensk sjukvård befinner sig i kris på grund av inflationen och regeringens handlingsförlamning. Runt om i landet varslas vårdpersonal samtidigt som sjukhus och vårdcentraler läggs ner. Denna budget handlar om att skydda sjukvården i Region Stockholm från dramatiska besparingar. Det är ingen budget med satsningar eller ambitionshöjningar, men det är en budget för att kunna se vårdpersonalen i ögonen framöver, säger Aida Hadžialić (S), finansregionråd.

– En skattehöjning med 30 öre är i det här läget alternativet till kaos. Regeringens svek mot regionerna lämnar oss med valet att antingen massvarsla vårdpersonal och stänga vårdcentraler eller att höja skatten. Vi vägrar låta gamla, sjuka och vårdpersonal ta den smällen. Vi väljer att ta ansvar här och nu, säger Gustav Hemming (C), klimat-, infrastruktur- och skärgårdsregionråd.

– Regeringen har, i en historiskt svår tid, lämnat kollektivtrafiken i fritt fall. Vi måste skydda de grupper som påverkas hårdast av en tuffare ekonomi. Därför har vi särskilt prioriterat att frysa biljettpriset för unga, studenter och pensionärer i årets budget, säger Anton Fendert (MP), trafikregionråd.

– Läget i vården är redan ansträngt och nedskärningar skulle få allvarliga konsekvenser för både patienter och personal. Med den här budgeten lägger vi ett skyddslock över sjukvården, och skyddar våra sjukhus och vårdcentraler från nedskärningar och varsel, säger Jonas Lindberg (V), oppositionsregionråd.

Fakta – budgeten i siffror

Tabell. Anslag till nämnder för 2024 samt planering för åren 2025–2026.

 

Budget

Budget

Ändring

Plan

Plan

Miljoner kr

2023

2024

B23/B24

2025

2026

Hälso- och sjukvårdsnämnden

63 779,6

66 896,8

4,9%

69 605,0

72 517,4

Primärvårdsnämnden

12 009,5

14 072,9

17,2%

14 782,4

15 515,0

Patientnämnden

33,9

35,0

3,3%

36,1

37,3

Trafiknämnden

12 278,5

13 522,8

10,1%

14 038,4

14 520,8

Kulturnämnden

568,3

587,0

3,3%

606,4

626,4

Regionstyrelsen

2 752,6

2 714,0

-1,4%

2 803,7

2 895,4

Klimat- och regionutvecklingsnämnden

186,7

163,4

-12,5%

169,8

176,4

Fastighets- och servicenämnden

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Revisorskollegiet

38,5

 

 

 

 

Summa anslag

91 647,6

98 031,4

7,0%

102 082,4

106 330,2

Kommentarer för vissa verksamheter och nämnder

Skattesats

Skatten höjs med 30 öre till 12,38 kronor per intjänad hundralapp.

Pensionskostnader

Utöver anslagen ersätts nämnderna för de tillfälligt höjda pensionskostnaderna. De ersättningarna är inte inräknade i tabellen ovan.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Vissa verksamheter (hjälpmedel som förskrivs i primärvården, asyltandvård samt ansvaret för fysioterapeuter) flyttas från hälso- och sjukvårdsnämnden till primärvårdsnämnden. Finansieringen (1 171 miljoner kronor år 2024) flyttar med verksamheten. Utan denna justering är hälso- och sjukvårdsnämndens anslagshöjning 6,7 procent snarare än ovan nämnda 4,9 procent.

I en mycket pressad ekonomisk situation kommer avtalet för Närakut Hötorget som löper ut vid utgången av 2024 inte att förnyas.

Primärvårdsnämnden

Primärvårdsnämndens anslagshöjning blir utan ovan nämnda verksamhetsflytt i stället lägre och är då 7,4 procent snarare än ovan nämnda 17,2 procent.

Patientavgifter

Samtliga justeringar avser personer från 18 år, och är inom ramen för högkostnadsskyddet.

Patientavgiften för besök på närakuter höjs från 250 kronor till 375 kronor. Som jämförelse är avgiften på sjukhusens akutmottagningar 400 kronor.

Enhetstaxan inom öppenvården höjs från 250 kronor till 275 kronor.

Avgiften per dygn inom slutenvården höjs från 120 kronor till 130 kronor.

Trafiknämnden

Trafiknämnden erhåller också medel genom att SL-taxan höjs.

För 30-dagarsbiljetten blir höjningen 50 kronor 2024 och ytterligare 40 kronor 2025.

Enkelbiljetten höjs med 3 kronor.

Samtidigt fryses priset för reducerade biljetter under 2024 och åldersgränsen för barn som får resa kostnadsfritt tillsammans med betalande vuxen höjs till 11 år.

Trafiknämndens resultatkrav sätts till -254 miljoner kronor - alltså ett visst tillåtet underskott - för att ge förutsättningar till den omställningsperiod som krävs för att anpassa utbud och kostnader till ett förändrat resande.

Waxholmsbolagets 30-dagars biljett höjs med 50 kronor 2024.

Waxholmsbolagets reducerade priser fryses.

Ö-kortet för vuxna höjs med 30 kronor 2024. Priset för Ö-kortet för barn fryses.

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)

Stockholms läns sjukvårdsområde som driver den vård som sker i egen regi i regionen utanför akutsjukhusen, får ett sänkt resultatkrav 2024 för att lättare kunna hantera en ansträngd ekonomisk situation.

Övriga nämnder

Ansvar för vissa verksamheter och anslag flyttar mellan klimat- och regionutvecklingsnämnden och regionstyrelsen. Detta gör att den procentuella utvecklingen av anslagen inte är rättvisande för påverkan på verksamheten inom framför allt klimat- och regionutvecklingsnämnden.

Respektive nämnd och bolags besparingar kommer att preciseras i samband med verksamhetsplanerna.