Där asfalten slutar - Rapport samt handlingsprogram gällande fattiga EU-medborgare

Vid Stockholms arbetarekommuns representantskaps möte den 1 september 2015 gavs styrelsen i uppdrag att inom ett år återkomma med förslag på ett handlingsprogram om hur fattiga EU-migranter kan få en bättre situation. För detta arbete tillsatte styrelsen en arbetsgrupp bestående av Kadir Kasirga (sammankallande), Thomas Hammarberg, Inga Näslund samt Claes Elmgren.
Denna rapport har utgått ifrån motionen "I solidaritet med romerna de allra fattigaste och mest diskriminerade i EU".

Närvaron av fattiga människor från andra EU-länder som ses tigga på våra trottoarer och andra offentliga platser har väckt starka reaktioner. Detta är en politisk utmaning som måste hanteras med klokskap, medmänsklighet och respekt för såväl lagar som normer för mänskliga rättigheter. Samt med en inriktning på att den bakomliggande diskrimineringen och sociala misären får en bestående lösning.

Ingen vill se människor tigga, men frågan är vad vi gör för att slippa den åsynen.
Vi socialdemokrater avvisar krav på tiggeriförbud och andra repressiva åtgärder.
Genomförandet av sådana krav skulle möjligen driva iväg besökarna men självfallet
inte underlätta deras situation. Vi accepterar inte tanken att vi ska behandla dem hårt
för att hindra andra från att komma. Vi står för en hållning som stödjer dessa
människors kamp mot fattigdomen. Det är misärens och utanförskapets rötter som
måste tacklas.