Nyheter

 • Ljusare bostadsutsikter för studenter i Stockholm

  I Stockholms stad har utbudet av studentbostäder kraftigt ökat från drygt 8 000 till 15 100 bostäder mellan 2013 och 2023. Den vanligaste kötiden till en studentbostad via Stockholms stads bostadsförmedling är nu endast 36 dagar.
 • Regeringen måste visa handlingskraft för att lösa platsbristen hos SiS

  Idag kallade regeringen till möte med anledning av den akuta platsbristen hos SiS. I Stockholm har vi flera exempel på hur beslut om SiS-placeringar inte kan verkställas eftersom platser saknas. Det innebär att individer med en kriminell livsstil, som utgör en fara för sig själv och sin omgivning, går fria på våra gator och torg. Mötet idag är en positiv indikation på att regeringen hörsammar problematiken för landets storstadskommuner, men tyvärr saknar regeringen konkreta akuta lösningar.
 • Nya skarpa beslut mot deltidsanställningar i Stockholms stad

  I kvinnodominerade branscher, som vård och omsorg, är ofrivilligt deltidsarbete vanligt och påverkar såväl lön som pension för den anställda. Nu har den rödgröna majoriteten i en överenskommelse med fackförbundet Kommunal Stockholm fattat beslut om en rad nya skarpa skrivningar för att fler anställda i Stockholms stad ska arbeta heltid.
 • Behovet av SiS-platser är akut – regeringen måste agera

  Platsbristen på SiS är akut och kan leda till fler mord om inte regeringen agerar nu. I Stockholm har vi flera exempel på hur beslut om SiS-placeringar inte kan verkställas eftersom platser inte finns. Det innebär att individer med en kriminell livsstil, som utgör en fara för sig själv och sin omgivning, går fria på våra gator och torg. Vi kräver nu, precis som SKR, att regeringen måste ta sitt ansvar och omgående lösa platsbristen på SiS.
 • Nu går en större andel barn i Stockholms fritidsklubbar

  I det rödgröna styrets första budget för mandatperioden sänktes avgifterna till stadens fritidsklubbar med 25 procent. Nästan två år senare är resultaten av sänkningen tydliga, andelen barn i årskurs 4-6 som går i fritidsklubb har ökat med sex procentenheter i staden.
 • Det brottsförebyggande arbetet tar plats i Stockholms nya idrottspolitiska program

  Nyligen antog Stockholm stad ett nytt idrottspolitiskt program. Programmet ska ge stadens alla nämnder och bolag riktning för att engagera fler stockholmare till fysisk aktivitet. Nytt för programmet är bland annat att staden särskilt lyfter fram idrottens möjlighet att verka förebyggande mot kriminalitet.  
 • Nu serverar alla skolor i Skärholmen frukost

  Att få möjlighet att äta frukost i skolan, tillsammans med klasskompisar och lärare, har visat sig skapa många goda effekter för både elevers lärande och sammanhållning. Sedan förra året serverar alla kommunala skolor i Järva frukost, och nu även samtliga av Skärholmens stadsdels skolor.
 • Stockholm inleder arbete för att motverka skolavhopp

  Varje år hoppar hundratals unga av gymnasiet i Stockholm, och riskerar genom det att hamna i arbetslöshet, isolering eller kriminalitet. I staden finns totalt över 13 000 unga som varken har ett jobb eller går i skolan. Nu inleder Stockholm för första gången ett systematiskt arbete för att förhindra skolavhopp från gymnasiet med en satsning på fem miljoner kronor år 2024.
 • Stockholm bjuder in till samtal med branscher i omställning

  Sverige befinner sig i en lågkonjunktur och många branscher har det tufft att behålla kompetens. Samtidigt skriker andra delar av arbetsmarknaden efter rätt kompetens. För att hitta vägar fram för omställning och kompetensöverföring bjuder Stockholms arbetsmarknadsborgarråd in till samtal med relevanta branschaktörer.
 • Nu styr vi upp sjukvården för äldre

  Sjuka äldre ska inte slussas runt på olika vårdinrättningar. Väntetiderna på akuten ska minska. Långsiktigt ska antalet geriatriska vårdplatser öka. Därför har, för första gången, en sammanhållen plan för sjukvården för äldre i Region Stockholm tagits fram. Förslaget läggs fram för beslut på Hälso- och sjukvårdsnämnden den 27 maj.
 • Nu tar Stockholm tillbaka den demokratiska kontrollen över vuxenutbildningen

  Stockholm har länge haft en av Sveriges mest privatiserade vuxenutbildningar med över 80 procent av allt utbud i privat regi. Det har lett till allt från omfattande kvalitetsutmaningar, ett stort antal inställda kurser till rena oegentligheter och fusk. När ny vuxenutbildning nu upphandlats för perioden 2024-2030 har det rödgröna styret beslutat att ta tillbaka drygt 40 procent i egen regi, och på flera andra sätt stärka utbildningens kvalitet.
 • Stockholm tar över stafettpinnen för Yrkes-SM

  Nu står det klart att Yrkes-SM för första gången kommer till Stockholm. Den 4 – 6 maj 2026 på Stockholmsmässan i Älvsjö ska hundratals yrkesskickliga ungdomar tävla mot varandra.
 • Antalet läkare ska fördubblas på vårdcentralerna i Stockholm län

  Nu uppfyller vi ett viktigt S-vallöfte i Region Stockholm! Som ett steg för att göra vården bättre och mer tillgänglig ska alla patienter ha en egen, fast läkare på sin vårdcentral inom tio år. Så ser målet ut i den handlingsplan som klubbades igenom i primärvårdsnämnden i Region Stockholm den 17 april 2024.
 • 2024 får fler Stockholmselever särskilt stöd

  I Stockholms skolor går ett stort antal elever som av olika anledningar är i behov av särskilt stöd för att klara undervisningen och trivas i skolan, det rör inte minst elever med NPF-diagnoser. Det rödgröna styret utökar därför i år budgeten för särskilda undervisningsgrupper med 72 miljoner så fler elever kan få särskilt stöd.
 • Så ska fler unga lockas till gymnasiets yrkesprogram i Stockholm

  Idag får tusentals unga i Stockholm preliminära besked för sitt gymnasieval. Men trots att både välfärden och näringslivet skriker efter yrkesutbildad kompetens väljer få av stadens gymnasielever att läsa ett yrkesförberedande program. För att locka fler till yrkesprogrammen och stärka kompetensförsörjningen går den rödgröna majoriteten nu fram med ett paket av åtgärder för att stärka yrkesprogrammens attraktivitet.
 • FIRA FÖRSTA MAJ MED OSS I STOCKHOLM

  Årets första maj firas under parollen "Gemensamt ansvar för Sverige" och huvudtalare är partisekreterare Tobias Baudin. Demonstrationståget avgår från Humlegården kl 14:00 och anländer till Norra Bantorget ca 14:50. Du är varmt välkommen att fira Första maj med oss!
 • Nytt program ska öka tillgängligheten och delaktigheten för personer med funktionsnedsättning

  Stockholms stad ska vara en stad där personer med funktionsnedsättning är fullt delaktiga i alla delar i samhället. Trots många insatser finns fortsatt stora hinder för gruppen som utgör ungefär 20 procent av Stockholms befolkning. Nu uppdaterar Stockholms stad programmet för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning.
 • Regeringen straffar Stockholm, Göteborg och Malmö med orättvis fördelning av statsbidrag för socialtjänsten

  Nyligen fattade regeringen beslut om ett nytt statsbidrag för att stödja kommunerna i omställningen till den nya socialtjänstlagen som träder i kraft under 2025. Lagen innebär att socialtjänsten skiftar fokus till ett mer förebyggande arbete och tidiga insatser. Regeringens besked är att tilldela varje kommun 650 000 kronor var för det stora omställningsarbetet som väntar. Den låga fördelningen är ett hårt slag mot Stockholms, Göteborgs och Malmös socialtjänster i omställningen till den nya lagen, som innebär en stor och välkommen ambitionshöjning för kommunernas arbete.
 • Nya stadsdelen Bromma parkstad påbörjas och avtalet för Bromma flygplats sägs upp

  Nya stadsdelen Bromma parkstad påbörjas och avtalet för Bromma flygplats sägs upp Socialdemokraterna har länge drivit frågan om att avveckla Bromma flygplats för att i stället bygga bostäder på platsen. Nu tar det rödgröna styret i Stockholm det första steget för att utveckla Bromma parkstad – en ny klimatsmart stadsdel med plats för omkring 16 000 bostäder, grönområden och arbetsplatser. Samtidigt ges beskedet att avtalet för Bromma flygplats sägs upp.
 • Blocköverskridande överenskommelse om Ekensbergsskolans framtid

  I samband med att utbildningsförvaltningen i våras genom stadens lokalförsörjningsplan föreslog en nedläggning av Ekensbergsskolan i Gröndal har frågan om skolans framtid diskuterats. På utbildningsnämndens sammanträde den 22 februari lägger det rödgröna styret och Moderaterna fram ett gemensamt beslut om att uppdra utbildningsförvaltningen att utreda en ny eller renoverad skola i Ekensberg.
 • Kom och jobba med oss!

  Nu söker vi en ombudsman och kollega till vår expedition för att stärka upp laget och organisationen med sikte på valet 2026. Redan i år blir det dock valrörelse inför europaparlamentsvalet i juni! 
 • Nu får Stockholms mest socioekonomiskt utsatta skolor mer resurser

  Resultatskillnaderna mellan Stockholms socioekonomiskt starkaste och svagaste skolor är alldeles för stora, trots en positiv utveckling det senaste decenniet. Nu höjer det rödgröna styret den socioekonomiska ersättningen med 133 miljoner kronor – motsvarande i snitt 9,9 procent per elev.
 • Trots tuffa tider – framsteg på Järvas arbetsmarknad

  Att få fler Järvabor i arbete eller studier är en av de viktigaste målsättningarna för det rödgröna styrets satsning Fokus Järva. Under 2023 las över 26 miljoner kronor på riktade arbetsmarknadsinsatser för Järvaborna.
 • Avhoppare ska få kontakt med staden inom 24 timmar

  Samhället måste ta till kraftfulla åtgärder för att stoppa den grova och organiserade brottsligheten. Det krävs en palett av åtgärder – skärpta straff, att alla barn klarar skolan och sociala förebyggande åtgärder för att förhindra nyrekryteringen. Men också insatser till den som väljer att lämna en kriminell livsstil. Nu säkerställer Stockholms stad att den som vill lämna kriminalitet ska få en första kontakt med staden inom 24 timmar, dygnet runt.
 • Vad har Socialdemokraterna i Stockholm gjort sedan valet?

  Det rödgröna styret i Stockholm står för en politik som värnar välfärden, skapar sammanhållning och ökar jämlikheten – detta mot högerkonservativa krafter som hotar dessa värden. Inför valet 2022 presenterade Socialdemokraterna i Stockholm en reformagenda för 2023 och en ny politisk riktning för Stockholm.
 • Förlängt samverkansavtal med Göteborg och Malmö om avhopparverksamhet

  I arbetet för att stoppa den organiserade brottsligheten har Stockholm, Göteborg och Malmö sedan år 2023 ett samverkansprojekt kring avhopparverksamhet. Syftet med avtalet är att kunna omplacera en avhoppare i en annan kommun för att kunna sätta in rätt stöd och hjälp samt förhindra en återgång till kriminalitet. Nu förlängs avtalet över 2024.
 • 5 509 bostäder markanvisade för helåret 2023

  På exploateringsnämndens sammanträde den 14 december beslutade det rödgröna styret om att markanvisa för 832 nya bostäder, varav 690 hyresrätter. Det innebär att Stockholms stad markanvisat för totalt 5 509 bostäder för helåret 2023.
 • En ingång 24/7 till socialtjänsten i Stockholms län

  För att skydda barn och ungdomar från gängrelaterad brottslighet har socialnämnden fattat beslut om att ingå avtal med samverkande kommuner i länet. Avtalet innebär att Stockholms stad, för samverkande kommuners räkning, ska kunna vara en gemensam ingång för Polismyndigheten i Stockholms län för att hantera barn och ungdomar upp till 18 år som löper risk att fara illa eller skada andra i samband med gängrelaterad brottslighet. Syftet är att säkerställa att dessa unga får det stöd och hjälp de behöver, oavsett i vilken kommun de är bosatta inom Stockholms län.
 • Brukarna i fokus när nya riktlinjer tas för tidsperioder för beslut inom LSS och SoL

  I dagsläget är det många stockholmare med funktionsnedsättning som upplever stress och oro för de tidsbegränsade stöden inom ramen för LSS och Socialtjänstlagen (SoL). Stockholm ska vara en stad där människor med funktionsnedsättning har möjlighet att i så stor utsträckning som möjligt delta på lika villkor i samhällets gemenskap. Därför beslutade socialnämnden igår att revidera riktlinjerna för handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.
 • Stockholm tar tillbaka den demokratiska kontrollen över vuxenutbildningen

  Den rödgröna majoriteten har nu beslutat om en ny upphandling av vuxenutbildningen i Stockholm. Den innebär en omläggning av politiken för att stärka den demokratiska kontrollen över vuxenutbildningen.
 • Två miljoner kronor till fler trygghetskameror

  Oavsett var i staden man bor ska stockholmarna kunna känna sig trygga. Under förra året satte Stockholms stad upp tio trygghetskameror på platser i Stockholm som staden tillsammans med polisen identifierat som otrygga. I nästa års budget tillförs två miljoner kronor för ytterligare kameror i den offentliga miljön.
 • Magdalena Anderssons jultal 2023

  Den 2 december kl 11:00 jultalar vår partiordförande på Årsta torg i Stockholm.
 • Stockholmsregionens kandidater i Europavalet 2024

  Socialdemokraternas partistyrelse har beslutat om kandidater till Europavalet den 9 juni 2024. På andra plats står före detta bostadsminister och tidigare EU-parlamentariker Johan Danielsson. Han är också hela Socialdemokraterna i Stockholmsregionens kandidat.
 • Skarpnäck möter Karin

  Under hösten inleder vi en Stockholmsturné med öppna medborgarmöten med finansborgarrådet Karin Wanngård. Syftet är att bjuda in medborgare till öppna möten med vår stads högsta politiker för att medborgare ska kunna ställa frågor, komma med synpunkter och påverka politiken.
 • Nu markanvisas 693 nya bostäder i Stockholm

  På exploateringsnämndens sammanträde den 9 november beslutade det rödgröna styret att markanvisa 693 bostäder, varav 510 hyresrätter. Det innebär att Stockholms stad under innevarande år markanvisat totalt 4 677 bostäder.
 • Hur kan vuxenutbildningen bättre kan möte näringslivets behov

  Näringslivet i Stockholm har stora rekryteringsbehov av bussförare, kockar, byggnadsarbetare, installatörer och annan yrkesutbildad personal. Därför bjuder Stockholms stads arbetsmarknadsborgarråd Emilia Bjuggren (S) och arbetsmarknadsnämndens ordförande Arvid Vikman Rindevall (S) idag in till ett branschråd med företrädare för bland annat transport-, bygg-, restaurang-, och installationsbranschen. Fokus för samtalet är hur vuxenutbildningen bättre kan möta näringslivets behov av yrkeskompetens.
 • Stockholm leder Europas klimatomställning - fått erkännande av EU

  Stockholm ska vara världsledande i att minska utsläppen. Senast år 2030 ska staden vara klimatpositiv. Nu har Stockholm, som en av tio städer i Europa, granskats av EU-kommissionen och fått sin klimatplan godkänd genom en så kallad ”Mission Label”. Stockholm är därmed först i EU att få detta godkännande.
 • Åtgärder för omhändertagande och placering av barn och unga

  Alla barn och unga som riskerar att fara illa eller hamna på glid ska få det skydd och stöd som de behöver. Genom uppsökande och förebyggande arbete ska de som behöver få stöd i ett så tidigt skede som bara möjligt. Sverige och Stockholm har dessutom drabbats av en våldsvåg där allt yngre människor begår brott. Inte sällan behöver dessa barn och unga placeras utanför sin hemmiljö. Nu tar den rödgröna majoriteten i Stockholm ett samlat grepp kring omhändertagande och placeringar av barn och unga för att säkerställa att de får goda uppväxtvillkor.
 • Stockholms stads budget för 2024 presenterad

  Idag presenterade det rödgröna styret förslaget till Stockholms stads budget för 2024. Budgeten har ett tydligt fokus på att värna välfärden, förebygga otrygghet och bedriva den miljö- och klimatpolitik som krävs. Det är en budget som får Stockholms stads verksamheter att gå runt och täcker de beräknade kostnadsökningar som välfärden står inför nästa år.
 • En ansvarsfull budget för Stockholms skolor

  Stockholm, likt hela Sverige, har drabbats hårt av inflationen. 2023 har varit ett tufft år för de kommunala skolorna och samhällsekonomin ser fortsatt svag ut 2024. I detta läge lägger det rödgröna styret i Stockholm fram en ansvarsfull budget för Stockholms skolor. Schablonen höjs med 5,1 procent för stadens grundskolor och beräknas täcka nästa års kostnadsökningar.
 • Ansvar i kris – Budget 2024
  Region Stockholm

  Mittenkoalitionen i Region Stockholm - som består av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet – presenterar tillsammans med Vänsterpartiet i dag budgeten för 2024. Det är en stram och återhållsam budget för att skydda sjukvården och kollektivtrafiken från dramatiska besparingar. Det är ingen budget för satsningar eller ambitionshöjningar.
 • Skattehöjning för att skydda stockholmarnas välfärd

  Sverige befinner sig i en välfärdskris parallellt med en alltmer akut miljö- och klimatkris. Inför Stockholms stads budget för 2024 stod vi i det rödgröna styret i valet mellan omfattande nedskärningar och en skattehöjning. Vi valde att höja skatten med 24 öre mer per intjänad hundralapp.
 • Stockholmsregionens nomineringar till EU-parlamentet

  Vi är glada att nu kunna presentera Stockholmsregionens gemensamma kandidat till EU-parlamentet - Johan Danielsson. Johan Danielsson är före detta bostadsminister och tidigare EU-parlamentariker. Johan är född i Borlänge men numera bosatt i Älvsjö, Stockholm.
 • Nytt projekt i Järva ska leda fler till arbete

  Att skapa fler vägar in i arbetslivet är ett av det rödgröna styrets fokusområden, i synnerhet i Järva där arbetslösheten är högst i staden och utbildningsnivåerna lägst. I Rinkeby-Kista ligger arbetslösheten på 13 procent, det är åtta procent högre än snittet i staden. Som en del av arbetet med Fokus Järva startas nu det nya projektet ”Fler till studier” med syfte att få fler Järvabor i studier som leder till arbete. Projektet startas även upp i Hässelby-Vällingby stadsdelsområde.
 • Nu öppnar Stockholm upp svenska som andraspråk för ukrainare

  Det rödgröna styret går nu fram med ett förslag som öppnar upp studier i svenska som andraspråk (SVA) för ukrainska flyktingar i staden. Sedan juni 2023 har ukrainare haft tillgång till SFI, och nu blir det även möjligt att läsa vidare och ytterligare förstärka sin svenska.