NYHET

Nytt program ska öka tillgängligheten och delaktigheten för personer med funktionsnedsättning

Stockholms stad ska vara en stad där personer med funktionsnedsättning är fullt delaktiga i alla delar i samhället. Trots många insatser finns fortsatt stora hinder för gruppen som utgör ungefär 20 procent av Stockholms befolkning. Nu uppdaterar Stockholms stad programmet för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Ungefär 20 procent av Sveriges och Stockholms befolkning uppger att de har en funktionsnedsättning som påverkar deras vardag. Stockholms stad och dess verksamheter är i ständig förändring och funktionsperspektivet ska alltid beaktas. Därför uppdaterars nu programmet för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Grunden för programmet är att alla människor oavsett funktionsförmåga ska ha möjlighet att delta i samhällets gemenskap och känna trygghet i det offentliga rummet.

 

– Det här programmet är särskilt viktigt i en tid med en orolig omvärld. I mina samtal med stockholmare med funktionsnedsättning är det många som uttrycker en oro över tillgängligheten i staden. Det kan handla om möjligheten att ta sig till skyddsrum, framkomligheten i trafiken eller tillgång till krisinformation. Jag hoppas att det här programmet kommer att få staden att intensifiera arbetet för att göra Stockholm mer tillgängligt och tryggt för funktionsnedsatta, säger Alexander Ojanne (S), social- och trygghetsborgarråd i Stockholms stad.

Programmet är ett styrdokument med nio fokusområden som stadens nämnder och bolagsstyrelser ska utgå från när de planerar och följer upp sitt arbete för att nå stadens mål om ett Stockholm som är tillgängligt för alla. Gemensamt för arbetet inom samtliga fokusområden är att med hjälp av funktionshinderperspektivet identifiera, förebygga och undanröja hinder för full delaktighet i samhället och jämlikhet i levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning, utan diskriminering. Fokusområdena är:

  1. Rätten till utbildning och att få det stöd som behövs för att nå kunskapsmålen
  2. Rätten till arbete och försörjning
  3. Rätten att kunna ta del av den fysiska miljön och garanteras säkerhet i kris
  4. Rätten till ett fungerande boende
  5. Rätten till information och kommunikation samt tillgång till ny teknik
  6. Rätten till bästa möjliga hälsa
  7. Rätten till individuellt stöd
  8. Rätten till kultur och fritid
  9. Rätten att delta i demokratin

Fakta:

Beslutet om "Programmet för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023" togs på kommunfullmäktige den 19 februari.