Framtidsstaden

I detta program pekar vi ut färdriktningen för framtidens Stockholm. Vi vill bygga en sammanhållen stad där välståndet för alla invånare växer i takt med staden. En stad där den enes frihet inte inskränker den andres. Ett Stockholm för alla.

I Framtidsstaden känner sig alla medborgare behövda och har möjlighet att arbeta, bo och leva ett gott liv. Det finns mängder av olika livsmiljöer och boendeformer till hyror som är tillgängliga för alla. Genom effektiva flyttkedjor och fler bostäder blir det lätt att byta boende när livet förändras. Man skall kunna byta mellan större och mindre boende utifrån behov, och inte tvingas att bo trångt eller för stort i brist på alternativ. Nya bostadsområden byggs genomgående utifrån ett hållbarhetsperspektiv med närhet till kollektivtrafik och samhällsservice. Vid ny- och ombyggnationer används klimatsmart teknik, digitaliseringens möjligheter och hållbara material med ambitiösa miljö- och energikrav. De material som används i Framtidsstadens verksamheter är kemikaliesmarta (och innehåller inga ämnen som utgör risk för människa och miljö).

I Framtidsstaden finns en väl fungerande infrastruktur för energi och avfall som gör det lätt att leva miljövänligt. Staden är världsledande på att tillämpa ny energi- och miljöteknik och är en naturlig testbädd för innovationer. Stadsplaneringen sker på ett socialt och ekologiskt hållbart sätt och med människan i fokus. Detta motverkar både otrygghet och ger möjlighet för de boende att påverka sitt närområde.

Framtidsstaden är en stad med mycket mark som ägs av stockholmarna gemensamt. Marken används som en resurs för hela staden och medborgarna deltar aktivt i att utforma stadens offentliga miljöer. Det bidrar till att alla har tillgång till grönområden och parker, gemensamma och icke-kommersiella ytor. Stadens föreningsliv är dynamiskt och levande och ger alla möjlighet att samlas och mötas. Där får barn och unga – och vuxna - växa och utveckla engagemang och kreativitet.

Framtidsstaden är sammanhållen och tillgänglig för alla, utan fysiska eller sociala barriärer. I staden finns stadsdelar med unika kvaliteter och levande centrum. Förtätning har inneburit att ekonomiskt segregerade stadsdelar nu flyter samman med andra stadsdelar. Den historiska uppdelningen mellan villaområden, bostadsrätter, hyresrätter och arbetsplatsområden har luckrats upp. Det är lätt att förflytta sig mellan stadsdelar genom att gå eller cykla. Genom samarbete med grannkommunerna har nya stadsmiljöer vuxit fram, vilket gjort regionen mer sammanhållen.

I Framtidsstaden bidrar investeringar och upphandlingar till att utveckla staden i en hållbar och jämlik riktning. På detta vis bidrar Stockholm till att pressa fram omställning och digitalisering på strukturnivå vilket främjar teknikskiften och enskilda beteendeförändringar.