HBTQ+ Politiskt handlingsprogram

Socialdemokraterna i Stockholms vision är en stad och ett samhälle där alla öppet kan leva ut sin identitet, kärlek, sexualitet och sina könsuttryck baserat på lika värde, respekt och samtycke, utan fara för att bli diskriminerad och/eller trakasserad. Stockholm ska vara den bästa staden i Sverige och Europa för könsmångfald.

 

Detta handlingsprogram ska säkra ett större utrymme för könsmångfald och olika sexualitet inom ramen för utbildning, arbete och samhällsliv. Handlingsprogrammet ska främja frihet för alla som inte faller innanför samhällets normer för sexualitet och könsuttryck.

Stockholm ska vara ett stadsrum som ger utrymme för mångfalden. Idéer och åsikter ska kunna röra sig fritt, talanger ska kunna utvecklas och dela sina resurser i arbete och utbildning, och människorna i staden ska kunna forma sin egen identitet.

Planen riktar sig mot vardagliga utmaningar som personer som bryter mot normerna möter i det dagliga livet i Stockholm, och allvarliga förhållande som diskriminering och våld som motiveras av kön, könsuttryck, etnicitet och sexuell orientering.

Vi menar att det finns ett behov av att synliggöra den könsmångfald som finns i Stockholm, som främjar valfrihet och ökar respekten för olika könsidentiteter och uttryck bland stockholmarna. Vi vill att staden ska utveckla sin dialog med
invandrarorganisationerna om könsmångfald i de etniska minoritetsmiljöerna, samt att staden stärker åtgärderna riktade för att stödja ungdomar och ungdomars identitetsutveckling.

Vi menar att det finns ett behov av att fira Stockholm som queer stad, och visa på det positiva bidrag som könsmångfalden gör staden. Alla människor ska kunna känna sig välkomna och trygga i Stockholm.

Vi vill se ökade satsningar på att stärka kompetensen och medvetenheten bland kommunens anställda om könsmångfald. Staden ska därför ha en väl utvecklad HBTQ+-politiskt handlingsprogram som ska följas uppå aktivt både av både politiker och chefer i stadens organisation. Handlingsprogrammet måste utgöra en aktiv del i styrningen av stadens verksamheter.

Staden har ett särskilt stort ansvar för all den service och tjänster som kommunen själv sköter antingen på egen hand eller genom entreprenad. För att kunna tillgodose alla människors olika behov fullt ut krävs det en aktiv medvetenhet inom kommunens alla olika verksamheter om att alla invånare inte är heterosexuella eller har en könsidentitet eller ett könsuttryck i linje med de förväntade utifrån det kön som tilldelades vid födseln.

Handlingsprogrammet präglas av fyra huvudstrategier som utgör nyckeln för att uppnå visionen:

  • Synliggörande och ökad respekt för könsmångfald
  • Inkludering och trygghet för sexuella minoriteter
  • Firande av det queera Stockholm
  • Kunskap och kompetens om sin identitet, sexualitet och olika könsuttryck

Socialdemokraterna i Stockholm vill se ett samhälle som respekterar och ger plats för alla människors kärlek. Socialdemokratin vill avlägsna de ekonomiska, sociala och kulturella hindren för människornas frigörelse. Vårt mål är ett samhälle utan överoch underordning, utan klasskillnader, patriarkat, rasism eller homo- och transfobi, ett samhälle utan fördomar och diskriminering.

Dagens samhälle genomsyras av att heterosexualiteten är norm för allt beteende. Heteronormen hänger även ihop med de ekonomiska, könsbaserade och etniska maktstrukturerna. Kampen mot dessa går därför inte att skilja från varandra. För att nå framgång krävs därför ett feministiskt och normkritiskt perspektiv där vi vågar se de normer som finns, både i och utanför vårt parti och övriga samhället. Ett normkritiskt verktyg handlar om att synliggöra och ifrågasätta normer, synliggöra fördelar för den som följer normen samt att granska sin egen position. Detta menar vi är en viktig politisk och pedagogisk metod.

Normkritiken förutsätter också att vi vågar se vilka normer som finns i och utanför HBTQ+-rörelsen och problematisera och bredda dessa. Ett inkluderande samhälle kräver bredare normer för vad som är tillåtet och acceptabelt, så länge som det baseras på lika värde, respekt och samtycke.

Vi vet att unga HBTQ+-personers är särskilt utsatt i dagens samhälle när det
kommer till psykisk ohälsa, det gäller Sverige såväl som andra länder. Som ung
HBTQ+-person har många en erfarenhet av att hemlighålla sina funderingar och identiteter av grundade rädslor för att bli utsatta för diskriminering och våld av personer i sin omgivning. Därför är det livsviktigt att skolan och samhället tar ett särskilt ansvar för dessa frågor. Behovet av trygga platser, där man kan träffa andra i liknande situation som en själv och där alla får vara sig själva, är centralt.

Det är också viktigt att bejaka att transpersoner i många samhällen utgör en av de mest utsatta grupperna och att deras kön och könsuttryck inte alltid respekteras. Transpersoner och andra som gör avsteg från normer kring könsuttryck utsätts ofta för trakasserier, diskriminering, våld och hot om våld, samt andra former av negativa sociala konsekvenser på grund av detta. Bland annat är det därför viktigt att regeringen förtydligar det rättsliga skyddet för alla transpersoner i hets- och hatbrottslagstiftningen. I staden handlar det om ett medvetet och uthålligt arbete med våra normer och värderingar för att i alla aspekter se till att staden är välkomnande.