NYHET

Brukarna i fokus när nya riktlinjer tas för tidsperioder för beslut inom LSS och SoL

I dagsläget är det många stockholmare med funktionsnedsättning som upplever stress och oro för de tidsbegränsade stöden inom ramen för LSS och Socialtjänstlagen (SoL). Stockholm ska vara en stad där människor med funktionsnedsättning har möjlighet att i så stor utsträckning som möjligt delta på lika villkor i samhällets gemenskap. Därför beslutade socialnämnden igår att revidera riktlinjerna för handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.

Exempelbild

I Stockholms stad erhöll totalt 4 688 personer insatser enligt LSS och 2 615 personer insatser enligt SoL år 2022. Många av dessa personer vittnar om stress och oro i sin kontakt med socialförvaltningen för att få det stöd de behöver. I dagsläget finns det inte några hinder för stadsdelsnämnderna att fatta beslut om stöd för längre perioder än ett år. Men trots det är det mer regel än undantag att beslut fattas för ett år åt gången.

Den rödgröna majoriteten tillsatte därför en utredning i budgeten 2023 för att se över vilka möjligheter som finns för att handläggningen av stöd från LSS och SoL i större utsträckning sker utifrån ett brukarperspektiv. Utredningen har kommit fram till en rad revideringsförslag där man bland annat tydliggör att tidsbegränsningen för biståndsbeslut i regel ska tas bort. Med de nya riktlinjerna stärks brukarperspektivet då biståndsbesluten blir mer behovsstyrda och inte per automatik tidsbegränsade.

— Det kommer förhoppningsvis att leda till mindre oro och stress för brukare samt mindre handläggningsarbete för stadens medarbetare, vilket kommer öka kvaliteten och ge mer tid för varje brukare, säger social- och borgarrådet Alexander Ojanne (S).

Fakta:

Socialnämnden beslutade igår (12 december) om att skicka de nya riktlinjerna på remiss. Därefter ska beslut fattas i kommunfullmäktige under början av nästa år.