NYHET

En ingång 24/7 till socialtjänsten i Stockholms län

För att skydda barn och ungdomar från gängrelaterad brottslighet har socialnämnden fattat beslut om att ingå avtal med samverkande kommuner i länet. Avtalet innebär att Stockholms stad, för samverkande kommuners räkning, ska kunna vara en gemensam ingång för Polismyndigheten i Stockholms län för att hantera barn och ungdomar upp till 18 år som löper risk att fara illa eller skada andra i samband med gängrelaterad brottslighet. Syftet är att säkerställa att dessa unga får det stöd och hjälp de behöver, oavsett i vilken kommun de är bosatta inom Stockholms län.

Exempelbild

Polismyndigheten har behov av att omedelbart kunna få kontakt med socialtjänsten för att upprätta och överlämna orosanmälningar och för att få kunskap om vilken information socialtjänsten kan komma att behöva i sin vidare handläggning. Kommunerna inom länet har ett gemensamt intresse av att snabbt kunna inleda insatser för denna grupp.

Avtalet kommer att möjliggöra en omedelbar kontakt mellan Polismyndigheten och Stockholms stads socialjour för att effektivt överlämna orosanmälningar och dela relevant information om individer och eventuell gängtillhörighet. Målet är att underlätta för samtliga berörda myndigheter att agera dygnet runt och säkerställa en snabb inledning av insatser för målgruppen.

– Den våldsvåg som drabbat Stockholm och Sverige måste med alla medel motverkas. Om socialjouren i Stockholms stad kan underlätta för polisen att fokusera på sina huvudsakliga uppgifter och dessutom säkerställa att ge barn och unga det stöd de behöver, utan hänsyn till vilken kommun i Stockholms län de bor i, så tvekar inte vi, säger Karin Wanngård (S), finansborgarråd i Stockholms stad.

Målgruppen omfattar barn och ungdomar upp till 18 år som riskerar att fara illa i samband med gängrelaterad brottslighet inom Stockholms län och är bosatta i avtalssamverkande kommuner enligt socialtjänstlagen.

– Vårt mål kan inte vara annat än att inget barn och ingen ungdom ska hamna i gängens klor. Det samverkansavtal som vi nu föreslår är ett viktigt komplement till Stockholms stads förebyggande arbete, som trygghetskameror, fältassistenter, familjestödsprogram, avhopparprogram och trygghetsinvesteringar på Stockholms gator och torg, säger social- och trygghetsborgarråd Alexander Ojanne (S).

Stockholms stad kommer att fungera som en gemensam ingång för Polismyndigheten inom ramen för regionalt operativt samverkanscenter (ROC) och socialjouren kommer att ta emot anmälningar och tillhandahålla nödvändig information för berörda socialtjänsters handläggning på avtalssamverkande kommuners vägnar.

Avtalet kommer träda i kraft efter godkännande från respektive kommuns beslutande politiska organ eller delegat enligt gällande delegationsordning.