NYHET

5 509 bostäder markanvisade för helåret 2023

På exploateringsnämndens sammanträde den 14 december beslutade det rödgröna styret om att markanvisa för 832 nya bostäder, varav 690 hyresrätter. Det innebär att Stockholms stad markanvisat för totalt 5 509 bostäder för helåret 2023.

Exempelbild

– Markanvisningarna är avgörande för att Stockholm ska kunna utvecklas och för att bostadsbyggandet långsiktigt ska kunna hållas igång. När vi snart lägger 2023 bakom oss är jag glad att kunna konstatera att vi under året, trots den allvarliga byggkrisen, markanvisat för totalt 5 509 nya bostäder i Stockholm. Samtidigt är det uppenbart att det nu krävs statliga stimulanser för att byggkrisen inte ska bita sig fast i många år framöver, säger Anders Österberg (S), exploateringsnämndens ordförande.

På exploateringsnämndens sammanträde den 14 december Länk till annan webbplats. beslutade det rödgröna styret bland annat om följande markanvisningar:

125 allmännyttiga hyresrätter i Farsta
Familjebostäder direktanvisas mark för att möjliggöra cirka 125 nya lägenheter i Farsta som är ett av stadens fyra utpekade fokusområden. Lägenheterna planeras att uppföras enligt Stockholmshuskonceptet vars syfte är att korta byggtiderna och minska kostnaderna.

120 allmännyttiga hyresrätter mellan Råcksta och Blackeberg
Svenska Bostäder anvisas mark för 120 nya lägenheter på den så kallade Cirkusplatsen på gränsen mellan Råcksta och Blackeberg. De nya bostäderna kommer ha närhet till naturområden, goda kommunikationer, cykelstråk och service. I husen planeras också för LSS-gruppbostad och kommersiell service på bottenplan.

Upp till 100 hyresrätter i Bredäng
I Bredäng anvisas mark för 50-100 nya hyresrätter. Projektet innebär ett positivt tillskott av bostäder och lokaler för bland annat arbetsplatser och kulturändamål. Detta sker inom ramen för Fokus Skärholmen som är ett av stadens fyra utpekade fokusområden och vars målsättning är att stärka den sociala hållbarheten i stadsdelen.

65 hyresrätter i Hagsätra
I Hagsätra anvisas mark till en befintlig tomträttshavare för att möjliggöra att fastigheten utvecklas från bilservice till bostäder. Projektet innebär ett tillskott på 65 nya hyresrätter i ett kollektivtrafiknära läge och bidrar till ett tryggare och mer levande gaturum.

50 allmännyttiga hyresrätter i Gröndal
Stockholmshem anvisas mark längs Ekensbergsvägen i Gröndal för att möjliggöra 50 nya lägenheter. Projektet innebär ett välbehövligt tillskott av hyresrätter och en utökning av allmännyttans bestånd i området som i dag har en övervägande andel bostadsrätter. Samtidigt planeras lekplatsen på andra sidan gatan att rustas upp till en mer attraktiv mötes- och utsiktsplats.

12 radhus i Bredäng
Vid Tankebyggarbacken i Bredäng anvisas mark för 12 nya radhus. Projektet ligger i linje med stadens inriktning för Fokus Skärholmen och innebär ett tillskott av radhus i ett område som domineras av hyreslägenheter och där det finns brist på större bostäder.

Studentbostäder på Årstafältet
På Årstafältet anvisas mark för 360 nya bostäder genom ett tillägg till tidigare markanvisningar där upplåtelseformen ändras till studentbostäder. Projektet innehåller totalt 230 hyresrätter för studenter samt 130 bostadsrätter.