NYHET

Vad har Socialdemokraterna i Stockholm gjort sedan valet?

Det rödgröna styret i Stockholm står för en politik som värnar välfärden, skapar sammanhållning och ökar jämlikheten – detta mot högerkonservativa krafter som hotar dessa värden. Inför valet 2022 presenterade Socialdemokraterna i Stockholm en reformagenda för 2023 och en ny politisk riktning för Stockholm.

Exempelbild

Sedan vi i det rödgröna styret tillträdde har vi varje dag arbetat för att skapa ett mer jämlikt, öppet och klimatsmart Stockholm. Vi har hunnit fatta en rad beslut för att kunna genomföra de reformer Socialdemokraterna gick till val på. Listan nedan ger ett axplock av några av de viktigaste beslut som har fattats:

Stärkta kunskaper – minskade klyftor

Sverige befinner sig i en välfärdskris. Stockholms skolor är pressade av stora kostnadsökningar och minskade elevkullar. Vi har prioriterat att i möjligaste mån kompensera skolorna som kämpar hårt i detta krisläge. Samtidigt sviker SD-regeringen landets elever genom otillräckliga statsbidrag till välfärden. Sedan vi tillträdde har vi:

 • Satt stopp för utförsäljningarna av stockholmarnas skolor och förskolor.
 • Höjt grundskolans schablon med 5,7 procent 2023. År 2024 höjer vi skolpengen ytterligare för att kompensera för de beräknade kostnadsökningarna.
 • Höjt elevhälsans budget med mer än 25 miljoner kronor.
 • Förstärkt det så kallade socioekonomiska tillägget så att fler elever med svagare socioekonomisk bakgrund når kunskapsresultaten.
 • Siktet inställt på att successivt införa ett tvålärarsystem under nuvarande mandatperiod.

Ökad trygghet – minskad segregation

Stockholm ska vara en trygg stad för alla. Men ojämlikheten mellan människor i Stockholms olika stadsdelar är för stor och det skapar otrygghet. Vårt mål är att bygga bort fysiska och sociala barriärer i Stockholm. För att åstadkomma detta måste vi jobba för likställdhet, där alla stockholmare har samma förutsättningar i livet oavsett vilken stadsdel man kommer ifrån. Därför har vi:

 • Gett stadsdelarna mer resurser och större mandat för att kunna göra de trygghetssatsningar de själva identifierar som viktiga.
 • Beslutat om att fältassistenter ska finnas i alla stadsdelar.
 • Satsningen Fokus Järva har startat. Stockholms alla kommunala bolag och nämnder kraftsamlar nu för Järvas utveckling. Vi har bland annat satsat på den fysiska tryggheten på gator och torg, sett till att alla kommunala skolor i Järva erbjuder skolfrukost och gett alla Järvaungdomar, som sökte, ett sommarjobb. Dessutom öppnas ett nytt gymnasium i Tensta under 2024, Tekniska museet förlägger en filial i Tensta och världens högsta träbyggnad ska byggas i Kista.
 • Sänkt avgiften för simskolan i ytterstaden med 300 kronor för barn och unga samt sänkt avgiften för fritidsklubbar.
 • Höjt ambitionen med 2 000 fler feriejobb för unga och höjt ambitionen för fler så kallade Stockholmsjobb för att ge fler möjlighet till egen försörjning.
 • Påbörjat arbetet för fler trygga anställningar och bättre arbetsvillkor i kommunen. Under 2024 går vi fram med en reform som innebär att alla som idag arbetar deltid ska erbjudas heltid så snart möjlighet finns.

Bygga bostäder så att alla kan bo i Stockholm

Bostadsbristen och trångboddheten måste byggas bort och det måste finnas bostäder som passar människor med olika behov och förutsättningar. Hela Stockholm ska därför präglas av blandade upplåtelseformer och minst hälften av det som byggs ska vara hyresrätter.

Likt bostadsbyggandet i övriga landet ser Stockholm en kraftig inbromsning i byggandet. Nu krävs statliga insatser för att bostadskrisen inte ska bita sig fast i många år framöver. Från stadens sida har vi:

 • Stoppat utförsäljningarna av allmännyttans lägenheter.
 • Markanvisat för 5 939 nya bostäder under 2023.
 • Höjt målet för antalet markanvisningar till allmännyttan.
 • Sett till att fler lägenheter med fler rum byggs för att motverka trångboddheten.
 • Startat arbetet för en jämlik stadsbyggnad där intäkter från lönsamma projekt ska kunna medfinansiera angelägna projekt med sämre ekonomiska förutsättningar.
 • Fattat beslut om att Stockholm vill lägga ned Bromma flygplats och påbörjat planeringen för att bygga upp till 30 000 nya bostäder på flygfältet. Vi ska stå redo så fort vi har en regering som delar vår uppfattning och inte stoppar Stockholms utveckling.

Stockholm ska leda klimatomställningen

Klimatkrisen är en av vår tids största utmaningar. Artdöden ökar och den biologiska mångfalden utarmas på land och i vatten. Samtidigt slår koncentrationen av koldioxid i atmosfären nya rekord och människor drabbas av katastrofer orsakade av det förändrade klimatet. Medan SD-regeringen sänker ambitionsnivån för klimat- och miljöpolitiken gör vi tvärtom. I Stockholm ökar vi våra ambitioner. Städer har en viktig roll i omställningsarbetet och Stockholm ska vara världsledande i att minska utsläppen. Därför har vi:

 • Beslutat om ett nytt skärpt klimatmål: Stockholm ska vara en klimatpositiv stad senast år 2030.
 • Beslutat om att utreda nya ”cykelstrador” och utökat anslagen för investeringar i gång, cykel och buss.
 • Gett i uppdrag att bygga ut laddinfrastrukturen för elfordon.
 • Beslutat om att påskynda arbetet för koldioxidlagring och påbörjat arbetet för att utsläppen från byggsektorn ska minskas.
 • Satt igång arbetet med att göra det enklare för stadens invånare att återvinna.

Det här är bara ett axplock av vad Socialdemokraterna har åstadkommit sedan valet 2022. Under 2024 kommer vi fortsätta att kämpa för ett mer jämlikt, öppet och klimatsmart Stockholm.

 

Du behövs också i det arbetet – bli medlem i Socialdemokraterna! Länk till annan webbplats.