NYHET

Stockholm tar tillbaka den demokratiska kontrollen över vuxenutbildningen

Den rödgröna majoriteten har nu beslutat om en ny upphandling av vuxenutbildningen i Stockholm. Den innebär en omläggning av politiken för att stärka den demokratiska kontrollen över vuxenutbildningen.

Exempelbild

Upphandlingen innebär att staden nu ska ta ett större ansvar för vuxenutbildningen i egen regi för att säkerställa god kvalitet med en hög andel behöriga lärare och tillgång till stödfunktioner som möjliggör för eleverna att gå ut utbildningen med godkända betyg. Majoritetens mål är att andelen vuxenutbildning som bedrivs i egen regi ska fördubblas från dagens cirka 20 procent.

– Det är inte bara i skolans värld som högerns privatiseringsexperiment fått långtgående konsekvenser. Inom vuxenutbildningen har marknadstänket skapat ett ineffektivt system som inte håller måttet. Vi gör det här för att Stockholm är i stort behov av en vuxenutbildning som levererar, och som ger eleverna de kunskaper och färdigheter som krävs för att möta arbetsmarknadens behov, säger skol-, arbetsmarknads-, och personalborgarrådet Emilia Bjuggren (S).

För att möjliggöra att fler nyanlända kan etablera sig på arbetsmarknaden kommer staden fokusera på att bedriva mer SFI i egen regi. För att säkra kompetensförsörjningen till stadens förskolor och omsorg kommer egen regi också att ta ett större ansvar för utbildningar inom barn och fritid samt vård och omsorg. Därutöver skärps ett antal krav på upphandlade aktörer för att stärka kvaliteten på utbildningen. Det handlar bland annat om ett ökat antal undervisningstimmar, bättre tillgång till specialpedagoger och ett ökat fokus på lärarledd undervisning.

– Med den här upphandlingen tar vi ett helhetsgrepp om vuxenutbildningen. Förutom att ta ett större ansvar med egen regi skärper vi också kraven på utförarna och tar bort betygsbonusen. Oavsett vilken aktör man går hos i Stockholm måste eleven få den kvalitet på undervisningen den förtjänar och behöver för sitt yrkesliv, och självklart ett rättvist betyg, fortsätter Bjuggren (S).

Det här innebär upphandlingen:

Staden tar tillbaka mer utbildning i egen regi.
I och med beslutet om upphandlingen tar staden tillbaka en betydande andel vuxenutbildning i egen regi. Stockholms stad bedriver idag cirka 20 procent av all vuxenutbildning i egen regi. Planen är att denna andel ska fördubblas. Prioriterat är utbildningar inom SFI och samhällsviktiga utbildningar för välfärdsområdet.

Avskaffad betygsbonus.
Fram till nu har utbildningsföretag fått en bonus som innebär en extra ersättning på 25 procent när elever får godkänt betyg. Såväl elever som lärare vittnar om att detta lett till glädjebetyg och Uppdrag Granskning har rapporterat om ett företag som satt falska betyg på elever som inte ens deltagit i kursen. För att motverka glädjebetyg avskaffas nu betygsbonusen.

Skärpta krav på utförare och mer fokus på klassrumsundervisning.
För att se till att alla elever får förutsättningar att klara av sina studier skärper vi kraven på leverantörernas tillgång till specialpedagoger och utökar kravet på undervisningstid. Inom samtliga yrkesprogram samt för teoretiska gymnasiala kurser förstärker vi undervisningstiden med 5 timmar per 100-poängskurs till totalt 60 timmar lärarledd undervisning. Dessutom riktar vi fokus mot mer klassrumsundervisning genom en betydligt högre ersättningsnivå för kurser som ges i klassrum jämfört med distanskurser.

Alla som arbetar inom vuxenutbildningen ska ha schyssta villkor oavsett om de arbetar i stadens regi eller hos privata aktörer. Därför skärper vi nu kraven på att samtliga leverantörer ska ha kollektivavtalsliknande villkor.

Minskat antal leverantörer.
En stor mängd aktörer försvårar möjligheten för staden att följa upp och kontrollera kvaliteten på utbildningarna. Mot bakgrund av detta väntas nu antalet leverantörer halveras, från dagens 27 avtal till omkring 13.

Krav på stöd till elever och på att motverka avhopp.
Elevgruppen inom Komvux består delvis av elever som har svårt att nå upp till kunskapskraven utan stöd. Samtidigt vet vi att andelen elever som går ut med godkända betyg har minskat de senaste åren inom flera utbildningar. Därför kommer val av utbildningsleverantörer delvis göras utifrån hur väl de kan beskriva att de arbetar med att tidigt identifiera elevers stödbehov och huruvida de sätter in adekvata insatser.

Förbättrad samverkan med näringslivet.
Förvaltningen stärker nu samverkan med näringslivet och arbetsmarknaden genom att centralt ta ansvar för yrkesråden där arbetsgivare, branschorganisationer och utbildningsleverantörer samlas för att anpassa utbildningarna efter arbetsmarknadens behov. Krav ställs på leverantörerna inom yrkesutbildningarna att närvara på dessa yrkesråd en gång per år.