NYHET

Åtgärder för omhändertagande och placering av barn och unga

Alla barn och unga som riskerar att fara illa eller hamna på glid ska få det skydd och stöd som de behöver. Genom uppsökande och förebyggande arbete ska de som behöver få stöd i ett så tidigt skede som bara möjligt. Sverige och Stockholm har dessutom drabbats av en våldsvåg där allt yngre människor begår brott. Inte sällan behöver dessa barn och unga placeras utanför sin hemmiljö. Nu tar den rödgröna majoriteten i Stockholm ett samlat grepp kring omhändertagande och placeringar av barn och unga för att säkerställa att de får goda uppväxtvillkor.

Exempelbild

Placeringskostnaderna i Stockholms stad har ökat de senaste åren. År 2022 var 2 122 barn och unga någon gång under året placerade i heldygnsvård. Antal barn och unga med LVU-beslut har ökat under åren 2020–2022 från 670 till 715 personer.

- Stockholm har inte råd att låta bli att säkerställa att alla barn och unga får goda uppväxtvillkor. Nu stärker vi arbetet för att dessa barn och unga ska få den hjälp och vård de behöver så att de kan få en bättre framtid – oavsett anledning till att de placerats eller omhändertagits, säger Alexander Ojanne.

Förra året gjorde den rödgröna majoriteten i Stockholms stad en satsning på det lokala trygghetsarbetet genom att tillföra mer resurser till socialtjänsten och stadsdelarna. I år tar vi ett samlat grepp kring omhändertagande och placeringar av barn och unga samt stärker stödet till stadsdelsnämnderna för fler tidiga insatser. Det gör vi genom:

  • Ytterligare 50 miljoner till stadsdelarnas placeringskostnader.
  • Fler förstärkningsteam med erfarna socialsekreterare som förstärker i myndighetsutövning kring barnärenden i stadsdelsnämnderna.
  • Förstärkning för att korta köerna till Skolfam, en förebyggande arbetsmodell som syftar till att stärka skolresultat för barn i familjehem.
  • Uppdrag att utveckla utslussning och arbetet med eftervård i öppna former.
  • Stadsdelsnämnderna får en liten förstärkning för att utveckla förebyggande insatser till unga på väg in i kriminalitet.
  • Intensifierad rekrytering av familjehem och jourhem.
  • Nytt HVB-hem.
  • Utreda behovet av en samordningsfunktion för att avlasta socialtjänsten för upphandling boende.
  • Kartläggning av hur hanteringen av placeringar fungerar och hur arbetet kan utvecklas.