NYHET

Det brottsförebyggande arbetet tar plats i Stockholms nya idrottspolitiska program

Nyligen antog Stockholm stad ett nytt idrottspolitiskt program. Programmet ska ge stadens alla nämnder och bolag riktning för att engagera fler stockholmare till fysisk aktivitet. Nytt för programmet är bland annat att staden särskilt lyfter fram idrottens möjlighet att verka förebyggande mot kriminalitet.  

Exempelbild

På kommunfullmäktige den 27 maj antog Stockholm stad ett nytt idrottspolitiskt program. Syftet med programmet är att ge stadens samtliga nämnder och bolag vägledning i prioriteringar och strategier för att stimulera fler till fysisk aktivitet. Det övergripande målet är att genom ökad fysisk aktivitet förbättra folkhälsan och minska ojämlikheter i hälsa.

För första gången lyfts idrotten som en viktig aktör i det brottsförebyggande arbetet. Med idrotten som verktyg kan rekrytering av unga till kriminalitet förebyggas och motverkas. Tidiga insatser är avgörande för att fånga upp så många barn som möjligt och ge dem en meningsfull fritid. Idrottsrörelsen har en viktig roll i detta och Stockholm stad ska enligt programmet stötta sociala initiativ från föreningslivet.

– För att motverka att barn och unga inte ska dras in i kriminaliteteten måste samhället ta ett gemensamt ansvar. Här är idrottsrörelsen mycket viktig. Idrotten ger barn och unga vuxna förebilder, framtidsdrömmar och en meningsfull fritid. Jag är stolt över att vi går fram med ett program där staden ska stötta idrottsföreningar i det arbetet, säger Maria-Elsa Salvo (S), idrottsnämndens ordförande.

Utöver denna prioritering identifieras flickor mellan 13 till 20 år, ungdomar från socioekonomiskt svaga förhållanden och personer med funktionsnedsättning som speciellt prioriterade grupper i programmet. Det är bland dessa grupper som vi kan se att idrottandet är minst utbrett.

Staden pekar också ut tre fokusområden som nämnder och bolag ska jobba för. Dessa är 1) En aktiv skola, 2) Organiserad motion och idrott för alla och 3) Anläggningar och ytor som främjar rörelse.