Karin Wanngård - finansborgarråd

Karin Wanngård - finansborgarråd

Stockholms budget för 2024 - Välfärd, klimat och trygghet i fokus

Det är tuffa tider i Sverige och i vår omvärld – så också i Stockholm.

Vi har lagt fram en ansvarsfull budget för 2024. Trots de ekonomiska utmaningarna prioriterar vi välfärden, tryggheten och klimatet.

 

Sveriges kommuner och regioner behövde 28 miljarder i ökade stadsbidrag för att klara välfärden, men regering gav endast tio. Ännu tydligare blir det i Stockholm. När effekterna av statsbidrag och skatteutjämning räknats ihop får Stockholm stad 33 miljoner kronor mer år 2024 jämfört med år 2023.
Trots att vi uppskattar skatteutjämningen som princip visar det hur lite regeringen är villig att ta ansvar för välfärden i Stockholm.

De 33 miljonerna ska jämföras med de ökade skatteintäkter om 4201 miljoner kronor som Stockholmarna betalar in till staden. Skattehöjningen motsvarar 848 miljoner kronor. Regeringen bidrar alltså med mindre än en procent av de ökande kostnaderna. Resterande, mer än 99%, måste vi och stockholmarna klara själva.

För att balansera budgeten höjer vi avgifter, bland annat för boendeparkering, och genomför besparingar på konsulter och kommunikationsinsatser.

För att klara ekonomin har vi behövt fatta svåra beslut. När regeringen sviker välfärden behöver vi ta ansvar. Vi höjer därför skatten med 24 öre per intjänad hundralapp, vilket genererar 848 miljoner kronor. Även med denna skattehöjning kommer Stockholm fortfarande att ha en av landets lägsta skattesatser. För en normalinkomsttagare med en lön om 35000 kronor i månaden innebär skattehöjningen mindre än 60 kronor i månaden.

Vi ser detta som en nödvändig åtgärd för att klara stadens ekonomi och värna välfärden, tryggheten och klimatet. Vi vet att Stockholm blir rikare när staden håller samman.

En öppen och demokratisk stad för alla stockholmare

 • Stockholm ska vara en inkluderande stad där stockholmare ny som gammal kan bo, arbeta och bygga sin framtid.
 • Staden ska vara en stark röst för demokrati, öppenhet, jämställdhet och jämlikhet.
 • Målet är att minska klyftor och segregation för att skapa en stad där alla har råd att booch bostäder för att ge varje invånare bästa möjliga förutsättningar.
 • och där välfärden fördelas rättvist. Vi satsar på utbildning, sociala insatser, trygghet
 • Trygghetsarbetet innebär insatser både för att förhindra barn och unga från att dras in i den organiserade gängbrottsligheten, samt att skapa en stad där alla känner sig trygga i sina bostadsområden.
 • Staden ska vara ledande i klimatomställningen, där staden ska vara klimatpositivt till år 2030, och att bevara en livskraftig natur.
 • Stort fokus ligger på att bygga samman staden och minska segregationen, med betoning på hyresrätter och ansvarstagande från allmännyttiga bostadsbolag.
 • Vi prioriterar stadens fyra identifierade fokusområden som bland annat Järva.
 • Vi prioriterar att stadens skattepengar går till stockholmarnas välfärd och inte till vinstuttag hos privata bolag.
 • Staden som arbetsgivare stärks när vi nu går framåt i arbetet med heltid som vara norm och ett utvecklat friskvårdsarbete.
 • Stockholm ska vara en attraktiv plats för människor att leva, bo och arbeta i och vi agerar kraftfullt emot hot mot vår välfärd, vårt klimat och stadens öppenhet.

Stockholm ska vara en stad för alla.

Trygghet och sociala insatser – Vi stärker det våldsförebyggande arbetet

Stadens arbete med trygghet och brottsförebyggande arbete är högt prioriterat och tryggheten i staden ska öka. För att långsiktigt stoppa rekryteringen till de kriminella gängen krävs en stark och välfungerande välfärd med insatser som verkar förebyggande och stärker tilliten i samhället. Men det behövs också ett förebyggande systematiskt säkerhetsarbete, riktade tidiga insatser till särskilda grupper där behoven finns och ett omfattande preventivt socialt arbete.

Vi tillför därför i budget ytterligare 50 miljoner kronor ytterligare för placeringskostnader hos stadsdelarna. Därutöver lägger vi 15 extra miljoner kronor på fritidsaktiviteter för barn och unga i ytterstaden. Vi går också fram med en rad förebyggande åtgärder, både från Socialnämnden och stadsdelarna såsom ett Bryt upp-program för våldsutsatta som lämnar en våldsam relation, fler trygghetskameror i stadens offentliga miljöer, utökat förstärkningsteam för barn och unga, mer resurser för minskade väntetider för Skolfam, utökade medel för att införa Islandsmodellen i fler stadsdelar, för att nämna några exempel.

Skola och utbildning – en ansvarsfull skola med fokus på kunskap

En ansvarsfull skolpolitik är, i dessa tider, att värna skolverksamheternas ekonomi. Under 2024 lägger vi 1,4 miljarder mer än förra året till alla skolformer. Vi gör det för att vi inte vill se några nedskärningar eller försämringar av skolan. Vi höjer schablonen till grundskolan med 5,1 procent vilket motsvarar 640 miljoner kronor.

Samtidigt prioriterar vi att hålla tillbaka hyreskostnaderna för stadens skolor, genom att tillåta ett underskott i SISAB (skolfastighetsbolaget).

Trots tuffa tider med det ekonomiska läget kommer vi under nästa år att arbeta med att öka samverkan mellan skola och socialtjänst i skolsociala team, vi ska utveckla arbetet med utvecklingsgrupper för barn med särskilda behov, vi vill minska de orättfärdiga skillnaderna i kunskapsresultat mellan olika områden och räknar upp det socioekonomiska stöder lika mycket som schablonen.

Vi påbörjar ett arbete med att sänka och inkomstdifferentiera avgiften till fritidsklubb och vi inför skolfrukost i de mest utsatta områdena samt lunch vid lovskola.

Äldreomsorg – ökad kvalitet och bättre arbetsmiljö

Arbetet med en äldrevänlig stad ska fortsätta. Vi har länge insett att personalen är en av de viktigaste faktorerna för kvaliteten i omsorgen för den äldre och vi ska förbättra arbetsvillkoren och -miljön för de anställda. Detta ska ske med en högre bemanning, trygga anställningar, ökad tillgång till medicinsk kompetens samt stärkta möjligheter till kompetensutveckling och närvarande ledarskap. Arbetet med ramtid ska införas fullt ut och vi går vidare med arbetet med rätten till heltid. Vi ska skärpa kraven i LOV- och LOU-avtalen i hela äldreomsorgen för att höja kvaliteten, förbättra medarbetarnas villkor och för att främja seriösa aktörer. Schablonerna till omsorgen höjs med 3,7 % vilket innebär att verksamheterna får resurser för att täcka pris- och löneökningar.

Miljö och klimat – ett grönare och renare Stockholm

Stockholm ska vara en stad som leder arbetet för klimatomställningen. Ett rättviseperspektiv inom miljö- och klimatarbetet integreras så att de åtgärder som genomförs bidrar till ett mer jämställt och jämlikt samhälle och inte skapar ökade orättvisor mellan olika individer och grupper.

Stockholms stad ska vara klimatpositiv senast år 2030. Staden fortsätter omställning och en viktig insats är den storskaliga koldioxidlagringen och minskade konsumtionsutsläpp. Arbetet för ökad koldioxidlagring ska påskyndas så att BECCS-anläggningen i Värtan är färdigställd år 2026. År 2024 ska investeringar påbörjas för att i stor skala samförbränna slam från avloppsrening med biobränsle för att rena slammet och skapa kolsänkor i skog. Vi stärker den biologiska mångfalden genom att inrätta fem nya biotopskyddsområden och flera naturreservat. Klimatmiljarden kvarstår även under denna mandatperiod och merparten av dessa medel ska användas till utsläppsminskande åtgärder.

Vi förbättrar luftkvaliteten och minskar koldioxidutsläppen genom att minska trafiken och öka elektrifieringen. Det inkluderar åtgärder som en stadsmiljözon i Gamla stan, en elbilszon i ett mindre område i city och höjda boendeparkeringsavgifter. En begränsad miljözon klass 3 införs i city och Gamla stan blir en stadsmiljözon med fokus på minskad bilism och mer utrymme för gående och cyklister.

Infrastruktur – omställning med tydliga prioriteringar

I Stockholm arbetar vi aktivt för att forma staden till en tryggare, trevligare och mer levande plats med ökat utrymme för människor. Vi strävar efter att fylla gator, torg och kajer med folkliv, kulturinslag samt grönska och träd för att stärka den biologiska mångfalden.
Våra satsningar för att uppnå detta inkluderar en ambitiös plan för att minska klimatutsläpp, buller och förbättra luft- och vattenkvaliteten genom att omställa till ett utsläppsfritt trafiksystem. Vi har fastställt mål att reducera utsläppen från transportsektorn med 80 procent till 2030 och att göra innerstadstrafiken helt utsläppsfri.

Under 2024 höjer vi avgiften för boendeparkering i innerstaden till 1600 kr/månad, vilket är ett nödvändigt, men svårt vägval som också kommer påverka invånarnas vardag. Vi går också framåt i arbetet med miljözoner. Samtidigt prioriterar vi framkomligheten för gående, cyklister och resenärer i kollektivtrafiken. Vårt fokus på ett effektivt trafiksystem är avgörande för stadens tillväxt och det höga bostadsbyggandet, och vi strävar efter att säkerställa en likvärdig standard över hela staden för att skapa en trygg, säker, ren och välskött miljö